نظرسنجیاگر امکان زندگی و کار در کشور مورد علاقه‌تان برای شما فراهم شود حاضرید ایران را ترک کنید؟