نظرسنجیبا این وضعیت ایران آیا امید به بهتر شدن زندگیتون در آینده دارید ؟