نظرسنجیدوست دارید تا چند سال زنده بمونید؟ (میزان امید به زندگی)