نظرسنجیاگر در کودکی مورد آزار جنسی واقع شدی بیشتر از سمت چه کسانی بوده؟