نظرسنجیآیا نسبت به زبان و نژاد و ملیت و قومیت خودتون , نژاد پرستی و تعصب دارید؟