نظرسنجیبا کدام پیام نوروزی احساس همدلی بیشتری داشتید و بهتر پسندیدید؟