نظرسنجیاگه در بازار و مغازه های ایران گوشت حیوانی که ذبح اسلامی نشده و از طریق دستگاه و بدون درد کشته شده وارد بشه...