نظرسنجی



نظر شما در مورد تشکیل کشور مستقل روحانی های شیعیان همانند واتیکان چیست؟