نظرسنجیبا کسی که سیگار میکشه و‌ مشروب میخوره حاضری ازدواج کنی؟