نظرسنجیبا کسی که تمایل به جنس موافق دارد و رابطه جنسی داشته ازدواج میکنید؟