نظرسنجیبا وجود تعداد زیادی از ادیان ، آیا یک دین میتواند بی عیب و نقص باشد؟