نظرسنجینظر شما در مورد اعتصاب های اخیر کامیون دار ها و بازاریان چیست؟