نظرسنجیبه نظر شما آیا رسانه ها در جمهوری اسلامی از استقلال کافی برخوردارند؟