نظرسنجیموافق حکومت جمهوری اسلامی و آخوند ها هستید یا مخالف ؟