نظرسنجیبه نظر شما جمهوری اسلامی حداکثر چند سال دیگر بر ایران حکومت می‌کند؟