نظرسنجینظر شما درباره جدایی ترک ها و بقیه اقلیت ها از فارس ها چیست ؟