نظرسنجیبه نظر شما کدامیک برای انسان ها مفیدتر بوده؟