نظرسنجیبه نظر شما مسئول اصلی حادثه تروریستی اهواز کیست؟