نظرسنجیدر مقابل یک حکومت ظالمانه کدام را ترجیح می دهید؟