نظرسنجیاگر حق انتخاب داشتید ، کدام را ترجیح میدادید؟