نظرسنجیکدام گزینه را بیشتر دوست دارید؟ (یا ترجیح میدهید)