نظرسنجیبه نظر شما آیا برقراری رابطه‌ی مقعدی (کون دادن) برای مردانی که به آن تمایل دارند، نوعی اُفت شخصیتی محسوب می‌شود؟