نظرسنجیاگه تو یه خیابون خلوت یه کیف پر از پول (دلار و تراول) پیدا کنین ....