نظرسنجیآیا شریک جنسی (پارتنر) شما نیاز های جنسی شما رو برطرف می کند؟