نظرسنجیبه نظر شما در طول تاریخ به کدامیک بیشتر ظلم شده؟