نظرسنجیدر جریان انقلاب ۵۷، کدام عامل در قدرت گرفتن رژیم اسلامی تأثیر بیشتری داشت؟