نظرسنجیبه نظر شما رابطه‌ی جنسی تا چه سطحی آزاد و مجاز است؟