نظرسنجینظر شما درباره سیل های سراسر کشور و ترکیدن سد ها و عدم مدیریت بحران توسط مسئولین چیست؟