نظرسنجیدر ماه بسیار مبارک(!) رمضان قرار داریم. آیا روزه اید؟؟