نظرسنجیآیا حاضرید با دوست پسر/دختر خود ازدواج کنید؟