نظرسنجیافراد متاهل : آیا از زندگی جنسی (زناشویی) تون راضی هستید؟