نظرسنجیاگر رابطه جنسی را در نظر نگیریم، دوستی با جنس موافق را ترجیح می دهید یا جنس مخالف؟