نظرسنجیتا حالا بعد از نوشیدن مشروب یا مصرف مواد مخدر سکس داشتید؟