نظرسنجیاگه تو یه جمع زیاد و مختلط از شما بخوان جلوی همه برقصید اینکارو میکنید؟