نظرسنجیآیا با افزوده شدن «قد» و «وزن» به فرم پروفایل کاربری موافق هستید؟