نظرسنجیدر طی مدتی که در شهوانی هستید، عملکرد ادمین را چگونه ارزیابی میکنید؟