نظرسنجیبنظر شما کدامیک از موارد زیر موجب مشکلات کلی جامعه ی ایران میباشد؟