داستان سکسی عکس سکسی انجمن ارسال داستان چت نظرسنجی کاربران
ورود ثبت‌نام

مامان ناهید

1392/11/24

سلام اسم من شهرام آخر تابستون قرار شد منو مامان و بابا بريم دبي دو روز قبل سفر بابا كارش زياد شدو قرار شد من و مامان با هم بريم تو دبي به منو مامان يك اتاق دادن مامان من يك زن 50 ساله سينهاش 85 كونش اندازه يك طبل روناي كشيده هيكل خوبي داره تا رسيديم مامان مانتو شلوارشو در اورد يك سارافن يك سره تا سر روناش تنش كرد نصف از سينهاش بيرون بود روناش سفيد سفيدشم افتاده بودن بيرون منم يك شلوارك تنم كردمو ديدم مامان با همون لباس كيفش و برداشت رفت جلو در منم اخمام رفت تو هم و ازش خواستم يك لباس مناسب تر تنش كن اونم كفت عزيزم ميخواي غيرتي بازي در بياري همين الان بريم ايران من دوست دارم اينجا ازادي راحت باشم با اين حرف مامان كيرم تكون خوردو حس سكسي بهم دست داد رفتيم بيرون همه روناي مامان ديد ميزدن موقع نشستن تو تاكسي لباسش عقب ميرفت شورت توري قرمزش ديده ميشد أما مامان اهميت نمي داد شب با مامان كلي ابحو خورديم نفمي دم كي خوابيديم صبح مامان منو صدا كرد ديدم مامان با يك حوله دورش كه فقط سينه و كسش معلوم نيست منو بوسيد كفت زود باش مهين جون اومده دنبال ما(دوست قديمي مامانم) اون تو دبي زن يك عرب خر مايه شده بود ما رفتيم تو لابي مهين ما رو با خودش برد يك دوري تو شهر زديم و دوباره ما رو اورد هتل و واسه شب مارو دعوت كرد خونش يك مهموني داشتن غروب مامان شروع كرد حاضر شدن يك جوراب شلواري نازك مشكي با لباس شب كوتاه تا بالاي زانوش تنش كرد و ارايش غليظى ام كرد اماده شد با تاكسي رفتيم اونجا رسيدم دم خونشون ديديم يك خونه ويلايي لوكس در زديم مهين جون اومد اونم با يك لباس شب لختي ما رو برد تو تقريبا بيستاي مهمون داشتن شوهر مهين اسمش ناصر بود يك لباس عربي بلند تنش بود به زور فارسي حرف ميزد ما نشستيم و ويسكي اوردن خورديم و يواش يواش مست شديم مهين به من كفت تو بيا با جونا اون طرف برقص من از خدا خواسته رفتم دو سه تا كس خوب اونجا بودن مهو اونا شدم و رقصيدم يهو متوجه مامان شدم كه نيسشتش رفتم تو حياط كسي نبود از تراس وسط ديدم صداي حرف مياد اروم رفتم ديدم تو اتاق معلوم مامان با شوهر مهين با دوتا مرد عرب كه دوستاي اقا ناصر بودن تو اتاق روي مبل نشستن ليواناي مشروب دستشون تعجب كردم مامان اينجاست تنها مهين خانم كجاست اقا ناصر بلند شد موزيك روشن كرد مامانو بلند مرد برقص باهاش مامان بلند شد در حين رقصيدن اقا ناصر يك دستي زد به كون مامان مامانم خودشو كشيد عقب ولي داشت ميرقصيد اون دوتا دوستاي ناصر هم كه لباس عربي بلند تنشون بود ازون لندهوراي مفت خور عرب بودن بلند شدن دور مامان ميرقصيدن يهو اقا ناصر دست كرد لباس مامانو داد بالا كونش اوفتاد بيرون تا مامان خودش جمع كن اون يكي مامانو بغل كرد انداخت رو مبل مامان يك جيغي زدو اقا ناصر دست كرد جوراب مامانو جر داد لباسش و از تنش در اورد مامان زيرش سوتين نداشت فقط يك شرت داشت دوست اقا ناصر شروع كرد سينهاي مامان خوردن اقا ناصرم با دوستش روناي مامان مي خوردن صداي مامان يهو بند اومد ديدم صداي ناله حشري مي ياد بعد اقا ناصر كفشها و شورت مامانو در اورد مامان زانو زد جلوشون اونا كيراشون در اوردن واي كير اقا ناصر به كلفتي بازو من بود مامان شروع كرد ساك زدن اون يكي مامان بلند كرد خوابوند رو مبل كيرش كرد تو كسش مامان هم هي ناله ميكرد اون بلند شد اقا ناصر مامان دمر خوابوند يك تف زد در كون مامان بعد كرد توش مامان جيغش بلند شما اما يكيشون كيرش كرد تو دهنش نزديك نيم ساعت اونا كردن تا ابشون اومد منم سريع رفتم تو خونه بعد ده دقيقه ديدم مامان اومد جوراباش جر خورده بود اونارو انداخته بود دور روناش لخت مست مست ديدم حالش خوب نيست به مهين كفتم ما ميريم سوار تاكسي شديم رفتيم هتل به مامان كفتم جورابات كجاست مامان خشكش زد رفتم كنارش نشستم دست انداختم تو سينه اش كفتم سوتينم كه نداري مامان تعجب كرد كفت تو از كجا ميدوني ماجرا واسش تعريف كردم مامان تو اون حالش منو بغل كرد كفت ناراحت شدي منم دست كردم تو سينهاش لب شو بوسيدم خوابوندشم رو تخت كيرمو در اوردم خودش اومد كرد تو دهنش واسم ساك زد دست كردم شرتشو دراوردم كردم تو كسش واي داغ داغ بود…

نوشته: شهرام


👍 2
👎 3
358059 👁️
     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

412739
2014-02-13 12:25:56 +0330 +0330
NA

فقط میتونم بگم :
قرومساق گه نخور.

0 ❤️

412740
2014-02-13 12:27:08 +0330 +0330

جلقولانه بود، دیگه ننویس . . . . . . . . . . . . . .
امشب همه‌ی جلقوها جمعشون جمع شده. شاشیدم تو بند و بساطتون، دیگه ننویس.

0 ❤️

412766
2014-02-13 12:40:42 +0330 +0330
NA

ها جان خودت

0 ❤️

412741
2014-02-13 13:37:18 +0330 +0330
NA

تو دیگه از کدوم باغ وحشی در رفتی؟؟؟؟؟ تو قفس میمون ها بودی یا کرگدن ها؟ کدوم ها به به صندوق عقبت میذاشتن که همون لحظه توهم زدی؟
روانی دیوانه.

0 ❤️

412767
2014-02-13 14:02:12 +0330 +0330
NA

بی ناموس

0 ❤️

412742
2014-02-13 14:11:03 +0330 +0330
NA

لازم به ذکره داستان در مورد یه زن۵۰ساله اس…!
هرچی میزنی فازش بد سنگینه ! جلق سنگین نزن جلقو سبک بزن !

0 ❤️

412743
2014-02-13 14:13:37 +0330 +0330
NA

به خدا قسم دنیا به آخررسیده دیگه بسه كوتاه بیاین درباره هرچی می نویسیداشكال نداره اما مادرمقدسه به قداست وبزرگیش اهانت نكنید،آخه كسیكه خدا بهشت رو زیرپاش قرارداده چطورموجودپستی مثل ما به خودش اجازه میده بهش بی حرمتی بكنه.وجدانا بس كنیداصلابیایید كاری كنیم با كمك هم ریشه فسادرو ازجامعه ایران وایرانی با غیرت بخشكانیم،چرایكی پیدا نمیشه بگه من یه خانم یادختررا به راه راست هدایت كردم،چی میشه اگه یه دخترفراری دیدیم بجای اینكه براش نقشه شوم بكشیم وازش سوءاستفاده كنیم كمكش كنیم بدبخت نشه ازتومنجلاب زندگی نجاتش بدیم بخدافكرشو بكنین ببینین نجاتش بدی خوبه یابخاطرچندلحظه هوی وهوس بیهوده بیچاره اش بكنین،باوركنین اگه همه ما ازچندلحظه هوی وهوس ناپاك بگذریم هیچ دخترخانمی بیچاره نمیشه،پس بیایم همه با هم بخصوص ما پسرا تمام دخترا را مثل خواهرخودبدانیم ونذاریم هیچ نامردی بهشون اهانت بكنه،وشما دخترخانمهای عزیز،شما مادران عزیزوپاكدامن ومهربان آینده هستین بخاطرخدا تاازدواج نكردین نذارین ما پسرا دست بهتون بزنیم حتی یه لمس ساده،

0 ❤️

412744
2014-02-13 14:33:35 +0330 +0330
NA

بيشرف مگه اجبارت كردن توهمات مغز فاسد تو همه جا جار بزنی كثافت بی همه چيز زمين و زمان و كردين تموم شد حالا رسيدین به مادر خاک تو سر احمقت سگ شرف داره به بيشرفایی مثل تو

0 ❤️

412745
2014-02-13 14:47:24 +0330 +0330
NA

جای خالی واست متاسفم

0 ❤️

412746
2014-02-13 15:30:43 +0330 +0330
NA
0 ❤️

412747
2014-02-13 15:51:42 +0330 +0330
NA

چه مامان مامانی گفتی…بچه ننه…
تو هم مثل اون دسته از فانتزی دارهای بدبختی که با افکار کثیفت تو سکس ابروی هرچی فانتزکارو بردی.!خاک تو سرت.
میدونم واقعی نیست اما بدون یه روزی نسلت واسه مادراشون کیر راست میکنن…

0 ❤️

412748
2014-02-13 16:23:40 +0330 +0330

شاشیدم به داستان کیریت که ار توهم رد کرده !!!
مادر کونی ننه تو بیار همینجا بچه ها کس و کونشو یکی میکنن بعد بیا داستان واقعیشو برات تعریف میکنم
:-D

0 ❤️

412749
2014-02-13 17:01:32 +0330 +0330
NA

ریدم تو اون نوشتنت و مغزت با هم که این مزخرفات از توش در اومدن .

مرتیکه تو سه خط اونقدر غلط نگارشی و تخمی نویسی داری که حالم به هم خورد . مرده شور اون کیر کثافتت رو ببرن که برای مادرت بلند نشه دیگه .

0 ❤️

412750
2014-02-13 20:10:03 +0330 +0330

خدا شفا بده ؛ وضعیه ها ؛ والا …!

0 ❤️

412751
2014-02-13 20:27:33 +0330 +0330
NA

واقعا خاك تو سرت…چي شده كه جديدا بي غيرتي مد شده؟

0 ❤️

412768
2014-02-13 22:20:53 +0330 +0330
NA

خاك برسر بي غيرتت ,حداقل بهش بكوبه عرب ملخ خور نده.

0 ❤️

412769
2014-02-13 22:21:52 +0330 +0330
NA

خاك برسر بي غيرتت ,حداقل بهش بكوبه عرب ملخ خور نده.

0 ❤️

412752
2014-02-14 02:03:18 +0330 +0330
NA

داستانت کاملا دروغ بود و خاک تو سرت که همچین داستانی رو نوشتی مادر جنده

0 ❤️

412753
2014-02-14 02:52:46 +0330 +0330
NA

قوس شاشم دهنت ، قوس کیرم دهنت ، قوس کون ابجیت روو کیرم . قوس کیر خر توو روح پدرت . لاستیک تراکتور با قطر و قوسش توو کونت . و در اخر جا داره که بگه زنجر چرخ با تمام وجود توو کون گشاد مامانت که یه توله ای مثل تو پس انداخت .

0 ❤️

412754
2014-02-14 04:03:59 +0330 +0330
NA

دروغگو مگه مجبوری دروغ بگی

0 ❤️

412755
2014-02-14 05:20:38 +0330 +0330
NA

کس عمت
کس نگو
کیر همه تو کونت

0 ❤️

412756
2014-02-14 11:07:27 +0330 +0330

بلند شد موزيك روشن كرد مامانو بلند مرد برقص باهاش مامان بلند شد در حين رقصيدن اقا ناصر يك دستي زد به كون مامان مامانم خودشو كشيد !!!

ججججججججججججججاااااااااااااااااااااااااااااااننننننننن؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!؟!
ناموسا شماها چي ميزنين كه فازش انقدر سنگينه؟ جون همون اقا ناصر كه كيرش دهنت، از داستانت كه بگذريم شماره اون ساقيت رو بده كه هلاكشم! خداييش يكي از اين فازايي كه شما مي گيرين رو من بگيرم چنان داستانهاي تخيلي بنويسم يعني كس خار ژول ورن هاااااااااااا.
از همه كه بگذريم واژه به واژه ي كتاب سفر به اعماق زمين ژول رون با خط درشت ( مثلا خط استاد فرشچيان) تو اعماق تهت و ته اعماقت!!!

0 ❤️

412757
2014-02-14 23:19:02 +0330 +0330
NA

همه ب كنار ريدم تو اون ويلايى ك باىد در بزنى تا درو واست بازکنن حالا ي وقت در خراب باشه چي هاااااااااااااااااااا :?

0 ❤️

412770
2014-02-15 02:04:11 +0330 +0330
NA

واقعا که افتضاح بود

0 ❤️

412771
2014-02-15 02:04:43 +0330 +0330
NA

واقعا که افتضاح بود

0 ❤️

412758
2014-02-15 06:52:35 +0330 +0330
NA

کمتر جق بزن فکرت بهتر کار کنه

0 ❤️

412759
2014-05-27 18:39:56 +0430 +0430
NA

کیر صدام تو روحت ملجوق

0 ❤️

412760
2014-05-28 16:08:36 +0430 +0430
NA

koskeshe bigheyrat akhe obi to konet mikhare vase fosh khob biya bego fosh mikham chera on madare bicharato vasat mikeshi.halam az koskeshaii mesle to beham mikhore faghst

0 ❤️

412761
2014-05-28 16:10:28 +0430 +0430
NA

koskeshe bigheyrat akhe obi to konet mikhare vase fosh khob biya bego fosh mikham chera on madare bicharato vasat mikeshi.halam az koskeshaii mesle to beham mikhore faghat vaysa daneshgahe afsarim tamom beshe nasle amsale toro az kon dar mizanam

0 ❤️

412762
2014-08-12 16:45:47 +0430 +0430
NA

مامانت هم مثل من جندست…

0 ❤️

412763
2014-08-31 15:43:32 +0430 +0430
NA

boro jagheto bezan oskol to ro che be kos kardan :D

0 ❤️

412764
2014-10-09 21:19:42 +0330 +0330
NA

biar ma ham mamaneto bekonim

0 ❤️

412765
2015-02-23 17:56:39 +0330 +0330
NA

اوبی چرا دروغغغغغغغ
خو ی توهم دیگه میزدی ک تابلو نباشه عقده دبی داری

0 ❤️

812468
2019-10-20 11:09:31 +0330 +0330

الان که منم فهمیدم باید به منم بده???

0 ❤️Top Bottom