ما دو تا رفیق (۲)

1399/08/26

...قسمت قبل

بعد از اتفاق اونشب تو ماشین، دیگه وارد یه مرحله دیگه شده بودیم! کاملا بی پرده بودیم باهم! دائم سکس چت داشتیم! اکثر اوقات روزمو با عکسای سکسیش که قبل اماده شدن و رفتن دانشگاه برام میگرفت شروع میکردم و تا شب شق دردشو داشتم.
اکثر شبا که از محل کار میومدم بیرون میرفتم دنبالش و تا یه کوچه خلوت پیدا میکردیم خودش دستش میومد رو کمربندم.
اروم اروم موقع ساک زدنش منم راه دست خودمو باز کردم و با‌ سوراخ کونش ور میرفتم.
نه اونقدر تنگ بود که بگم تاحالا کیر ندیده، نه اونقدر گشاد که زیاد کار کشیده باشه ازش! انگشت اولم با یکم مالیدن رفت تو و اروم اروم جوری شده بود موقعی که داشت ساک میزد راحت با ۲ تا انگشت شروع میکردم و میرفتم سراغ سومی. قشنگ تو ۳-۴ شب جا باز کرد.
یه چند روزی به همین روال گذشت و منم بدجور لنگ مکان بودم میخواستم سکسو باهاش تجربه کنم اما هیچ جوره نه خونه ما نه خونه اونا خالی نمیشد تا رسید به یه چهارشنبه که علی صبحش اومد مغازه و گفت بهم برای فردا شب، میخواد دور هم باشیم و این داستانا، مادرش برای زایمان خواهرش رفته‌بود خونشون و علی‌مونده‌بود تنها.
تقریبا از بچگی باباشو ندیده و خودش و مادرش بعد از ازدواج خواهرش باهم زندگی میکنن.
منم سری به دریا خبر دادم که دوره همیه علیه و میخوام باهم باشیم.
کسیم دعوت نکرد، علی و سحر و من و دریا
۵ شنبه عصر شد و ما ۲ ساعت مرخصی رد کردیم و ۲ ساعتم واسه صبحش که جون کار داشته باشیم.
سریع بعد خرید کردن جمع شدیم خونه علی.
دریا یه ذره دیر کرد و حدود ۹:۳۰ بود که رسید.
تاحالا انقدر جذاب ندیده بودمش! انگار میخواست جلوی سحر خودنمایی کنه! یه دامن تنگ که کون خوش فرمش میخواست پارش کنه، با یه پیرهن مردونه. ترکیبش واقعا بهش میومد، هم شیک هم جذاب!
شروع کردیم به شراب خوردن و رقصیدن و بگو و بخند که ساعت خیلی سریع گذشت، نزدیکای ۱ بود که اروم اروم هممون لش شدیم! دریا تو بغلم افتاده‌بود و لب تو لب بودیم.
سرمونو که اوردیم بالا دیدیم او دو تا اصلا نیستن و سریع رفتن تو اتاق.
ما هم پاشدیم و به بهانه دراز کشیدن رفتیم تو یه اتاق دیگه، اما جفتمون میدونستیم چه شبی تو راهه…
چند دقیقه که تو بقل هم دراز کشیده بودیم از شدت صدای اتاق بقل جفتمون خندمون گرفته بود! اروم اروم لبامون رفت رو هم شبمون شروع شد. بعد از چند دقیقه لب گرفتن رفتم سراغ گوش و گردنش، کلا ادمیم که تو سکس ترجیح میدم یه عشق بازیه طولانی داشته باشم. لاله ی گوششو میک میزدم و زبونمو دور گوشش میچرخوندم! دفعه اولی بود که انقدر ازادی عمل داشتیم که بتونیم حسابی تو بقل هم پیچ و تاب بخوریم.
اومدم سراغ گردنش و از لیس زدن و بوسه های کوچیک تا میک زدنای عمیق در حد کبودی! دکمه های‌پیرهنشو باز کردم و دریا هم فقط همراهیم‌میکرد، اروم اروم از گردنش بوسیدن تا لای سینه هاش، بهشت بود تنش، سفید، خوش بو، نرم، بدون ۱ تار‌مو! لای سینه هاشو که میلیسیدم جمع شده‌بود تو‌خودش و نفساش سنگین شده بود!
اروم اروم بدنشو بوسیدم و اومدم رو پهلو هاش، میبوسیبدم و میمالیدمش. زیپ کنار دامنشو باز کردم روناشو بوسیدم و از پاش درش اوردم. برگردوندمش و از پشت گردش شروع کردم به خوردن، به گودیه کمرش که رسیدم حساسیت زیادشو حس کردم چون شروع کرد به تاب دادن تنش! رو اون نقطه بیشتر موندم و موقع لیسیدن کمرش سوتینشو باز کردم.
اروم اروم اومدم پایین زبونمو کشیدم رو خط شرتش و از پاهاش درش اوردم. لوپای کون نرم و گندشو بعد از ۲ تا چک زدن بوسیدم و برگردوندمش. کاملا از چشماش خوندم که همین الانشم اماده ی سکس شده، اما گفتم بزار دفعه ی اول باهام بودنمون کامل باشه! موقع مالیدن سینه هاش یه لب اساسی ازش گرفتم و شروع کردم میک زدن نوک سینه هاش! یکی از خصوصیاتش که عاشقش بودم نیپل های کوچیکش بود! قشنگ تو دهنم باهاشون بازی میکردم و لیسشون میزدم، دریایی که تا چند دقیقه پیش هیچ کاری نمیکرد، فقط سرمو فشار میداد و با ناله میگفت بخور، صداش به شدت خفیف و حشری‌بود. داشت دیوونم میکرد خودم کم اورده بودم! باز خط لای سینه هاشو گرفتم و رفتم تا چاک کسش، از بس براش مالیده بودم میدونستم نقطه ضعفش کجاست! با یه دستم چوچولشو میمالیدم، زبونم ابشو از لای چاکش جمع میکرد و اون یکی دستم داشت کونشو اماده میکرد! جوری افتاده بود به جیغ و داد که صدای اتاق بغل نمیومد!
کسش نه بوی بدی میداد، نه مزه ی بدی، کاملا هم شیو شده بود! انقدر براش خوردم از نفس افتاده‌بود فقط سرمو فشار میداد و ناله میکرد! منم حسابی با اب کسش کونشو باز کرده بودم و‌اماده بودم که فتحش کنم.
بلند که شدم عین یه گشنه افتاد به جونم، منی که هنوز شلوار پام بودو تو کسری از ثانیه لخت کرد! افتاده‌ بود به جون‌ کیرم و‌ ول کن نبود! جوری میخوردش انگار چند روزه غذا نخورده! میزدش ته حلقش، دارکوبی، هرکاری که فکرش میومد تو ذهنم برام انجام میداد! نمیخواستم ارضا شم، سری از دهنش کشیدم بیرون و گفتم داگ استایل شو!
به جوری کونشو برام قمبل کرد و سینه هاشو چسبوند به تخت که فقط میخواستم از پشت نگاش کنم! کسش کامل زده بود بیرون و ابش تا لای پاهاش راه افتاده‌بود! سوراخ کونشم نه خیلی تنگ نه خیلی گشاد، اما اماده باز شدن، بهم چشمک میزد! کاندومو از جیب شلوارم کشیدم بیرون و کشیدم سر‌کیرم! یه توفم رو سوراخ کونش انداختم! اروم‌اروم شروع کردم فرو کردن کیرم! اونقدرام سخت نبود اما خیلی اخ‌و‌اوخ میکرد! هر یه ذره که فرو میکردم نگه میداشتم و براش کسش و دوره سوراخشو براش میمالیدم تا اینکه تا ته توش بود، چند لحظه ای نگه داشتم تا کامل جا باز کنه و شروع کردم اروم اروم تلنبه زدن! موجی که به کونش میوفتاد داشت دیوونم میکرد! اون زیر داشت اروم اروم ناله میکرد! میشنیدم که میگفت پاره شدم! کم کم سرعتمو بیشتر کردم و دریا صداش بلند شده بود، ناله های ریزش شده بود جیغای بلند! داد میزد که کونی خودتم! از این به بعد هر روز باید بکنیم! منم که حرفاش حشری ترم میکرد محکم تر‌تو کونش میکوبیدم! کمرم دیگه درد گرفته بود و سرعتو‌کم کرده بودم که گفت میخوام روش بشینم!
منم از خدا خواسته دراز کشیدم رو تخت و دیدم پشتشو کرد بهم و خودش کیرو تنظیم کرد دم سوراخش و یهو با یه جیغ بلند نشست روش! بهترین منظررو داشتم! واقعا کونش حرف نداشت! جوری بالا پایین میکرد که دیگه تخمام داشت زیرش درد میگرفت! چند دقیقه تو همون حال با ناله های بلندش و تلنبه های سنگینش گذشت و بلندش کردم، رو کمر خوابوندمش رو تخت و پاهاشو جمع کردم و یهو تا دسته کردم توش! داشتم تو صورتش نگاه میکردم وقتی چشماش بسته شد و یه اهی از ته دل کشید!
چند دقیقه تو همون حال حسابی سوراخشو براش باز کردم که حس کردم دارم ارضا میشم! بهش گفتم سری گفت پاشو! تا کشیدم بیرون خودش کاندومو دراورد و شروع کرد به ساک زدن، تو دهنش نگه میداشت و با زبونش با سرش بازی میکرد! منم که رو ابرا بودم اصلا حواسم نبود بهش بگم و کل ابمو تو دهنش خالی‌ کردم! اونم بدون حرف همرو خورد!
مثل جنازه شده بودم، یه دستشویی رفتم، ۲ تا لیوان کوچیک شراب و یه نخ سیگار اوردم تو اتاق و منتظر دریا بودم تا از دست شویی بیاد.
وقتی برگشت مثل یه فرشته شده بود! موهای پریشون بلند و مشکیش، بدن ناب و سفیدش و ملافه ای که دور خودش پیچیده بود! تا صبح کلی باهم عشق بازی کردیم. هر ۲ ساعتم کلی به صدای سکس علی و سحر میخندیدیم! رفیق ما هم انگاری اتاری اجاره کرده بود، و صبح باید پس میداد! ول نمیکرد تا صبح داشت تلنبه میزد!
خوشحال بودم ازینکه تونسته بودم دریا رو ۳ بار در حین عشق بازی و سکس ارضا کنم! حس خوبی بود که راضی‌بود ازم!

ادامه...

نوشته: سامان


👍 16
👎 6
19701 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

777043
2020-11-16 00:29:46 +0330 +0330

دادا یه تف دیگه مینداختی که یکم بی شیله پیله مینوشتی

2 ❤️

777047
2020-11-16 00:33:55 +0330 +0330

1- علی گفت دور همی رفقاست!
2- تورو هم دعوت کرد!!
3- علی تا صبح سکس کرد انگار اتاری اجاره کرده!!

اصل ماجرا به صورت نهفته در کستان موجوده!!!

2 ❤️

777101
2020-11-16 03:57:07 +0330 +0330

عاللللللللی بود بازم بنویس×

0 ❤️

777162
2020-11-16 19:27:59 +0330 +0330

از کونش در آوردی کردی دهنش؟
چطوری به این جفنگیات لایک میدین؟؟؟

1 ❤️

777339
2020-11-17 20:26:08 +0330 +0330

این باز قابل تصور و باوره. توش باشه نوش جونت

0 ❤️Top Bottom