اولین خیانت‌ به شوهرم (۲)

1400/07/14

...قسمت قبل

سلام دوستان فکر نمیکردم داستان پر بازدید بشه. خواستم ادامه شو هم بذارم و اینکه حس و حالم بعد از اون خیانت رو بنویسم.
خیلیاتون تو کامنتا گفتید که غیر ممکنه ی مرد بتونه هر وقت دلش خواست و به اختیار خودش ارضا بشه.
اما واقعا من دروغ نگفتم و این مورد رو ۴ساله که ازدواج کردم دارم میبینم از شوهرم که کمرش واقعا سفته. همیشه زمان ارضا شدنش از من میپرسه.میگه الان بشم؟منم میگم اره یا نه. حالا دیگه باز ی عده میان میگن نه چنین چیزی وجود نداره .هرجور راحتین میخواین باور کنید میخواید نکنید.

بریم سراغ داستانمون من تو ماشین تو راه برگشت به خونه بودم اونجا نتونسم برم دستشویی خودمو بشورم.هنوز خیسی و داغی سکس تو کسم حس میکردم.و اینقدر لذت برده بودم که بازم دلم میخواست سکس کنم. مدام اون صحنه ها میومد جلوچشمم حشری میشدم.
یکاری بیرون داشتم انجام دادم و اومدم خونه.
شبش ب شوهرم گفتم سکس کنیم؟به رو خودش نیوورد و رفت خوابید.
من خیلی عصبی شدم واقعا هوس کرده بودم.
فردا صبحش رفت حموم رو مبل نشسته بود نگاه کیرش کردم یواش بهش گفتم بخورمش؟ی چشمک زدم بهش.باز خندید ب رو خودش نیوورد گفت وای دیرم شده پاشم برم سرکار.عصر من خوابیده بودم اومد تو اتاق پتو رو کشید از روم کنار من عادت دارم لخت میخوابم. دس کشید رو باسنم و کسمو نگاه کرد گفت وای تمیزشم کردی گفتم بهت دو روزه دارم‌ میگم محل نمیذاری.پیش خودم گفتم الان حتما سکس میکنیم‌. یهو پاشد رفت گفت رفیقم زنگ زده باید برم کار دارم.منم خیلی زورم گرفته بود.رفت منم رفتم باشگاه گفتم ورزش کنم یکم انرژیم تخلیه بشه.
ساعتای ۸شب بود ک اومد دنبالم سر یه موضوع خیلی الکی دعوامون شد تو راه. بعد در خونه منو پیاده کرد گفت کاش میرفتی راحت میشدم. منم گفتم اوکی میرم. پیاده شد زد تو گوشم‌گفت کجا؟؟؟؟برو خونه گفتم مگه نمیگی برو منم میرم.رفتم درحد چنتا لباس برداشتم و رفتم خونه مامانم.
ب امین پیام دادم ک من خونه مامانمم.دیدم خیلی باهام سرده اصلا مثل قبل نیست.تعجب کردم .گفتم حتما از من خوشش نیومده.بعد از دوسه روز ک درست جواب پیامارو نمیداد وسر سنگین بود گفتم چی شده چرا اینجوری رفتاری میکنی گفت ن اشتباه میکنی و من گرفتارم و این حرفا گفتم نگاه من حسم بهم دروغ نمیگه بگو ببینم دلیل این رفتارت چیه؟گفت حقیقتش من با زن شوهر دار دوست نمیشم اینم‌که باتو رابطه داشتم خیلی طالب کست شده بودم یکبار خط قرمزم رو زیر پا گذاشتم.
بهش گفتم خب بهم‌میگفتی برا یبار منو میخوای ک من‌اینکارو نکنم. خیلی ناراحت شدم و غصه خوردم پشیمون بودم. از طرفیم عادت کرده بودم بهش و از همه مهم تر سکسش خیلی بهم‌چسبیده بود.
منم آکانت اینستاگرامم رو کلا حذف کردم. گفتم بیشتر از این غرورمو خورد نکنم.
شوهرم هیچ زنگ و پیامی نمیزد ب مامانم‌گفته بود فکرشو نمیکردم که زنم از خونه بره.
روز چهارم ک‌من خونه مامانم غمگین نشسته بودم و غصه میخوردم دیدم زنگ در رو زدن مامانم خونه نبود . در رو باز کردم دیدم خودشه . اومد داخل گفت سلام دستشو دراز کرد بهش دست ندادم اروم‌گفتم سلام.دیدم هی میخنده لوس بازی در میاره گفتم‌مگه تو نبودی اون حرفارو بهم زدی و مث همیشه دلمو شکوندی گفت پاشو بریم‌خونه.سوپراریزت میکنم.
منم‌دیدم غروروش گذاشته زیر پا اومده دنبالم. گفتم برم همراش.
وسایلم‌جمع کردم سوار ماشین شدیم رفتیم سمت خونه.
تو راه اهنگ عاشقانه گذاشته بود برام دسمو گرفته بود.۸روز بود ک باهاش سکس نداشتم.حسابی حشری بود.
وقتی رسیدیم خونه هنوز لباسامون رو در نیووردیم منو هل داد رو مبل افتاد روم بوسیدم گفت ببخشید معذرت میخوام گفتم باشه بلند شو لباسامو عوض کنم دست و صورتم بشورم .کیرش بلند شده بود ی نگاه ب کیرش کردم بهش گفتم من تسلیمم
گفت برو یکی از اون لباس خوابای سکسیتو بپوش تا بیام.رفتم دستشویی خودمو شستم مسواکم زدم. اومدم تو اتاق خوابمون
اون همه لامپای خونه رو خاموش کرده بود بجز ی لامپ‌ انبه ای رنگ یه نور زرد فقط روشن بود ک فضا رو رویایی تر کرده بود.
لخت بودم فقط ی سوتین تنم بودم تو کمد دنبال لباس خواب میگشتم که دسمو کشید برد رو تخت گفت بیا ولش کن نمیخواد چیزی بپوشی.
تو بغل هم‌خوابیدیم گفت توهم‌مثل من تشنه سکسی ؟نمیدونست ک‌ من چن روز پیش ی سکس فوق العاده رو تجربه کردم.گفتم اره
سرم رو سینش بود چشاشو نمیدیدم دسشو میکشید رو کمرم تا رو باسنم گفت قبلا هم‌بهت گفتم با این همه زنو دختر بودم ولی تو تنها زنی بودی ک‌هیچوقت از بدنش خسته نشدم.
وقتی اینو گفت همزمان داشت کمرمو نوازش میکرد ی لرزشی اومد تو بدنم نفس عمیق کشیدم فهمید تحریک شدم. لبشو گذاشت رو لبم گفتم لب طولاااانی میخوام.تند تند لبامو خورد زبونمو میکردم تو دهنش اونم همینکارو کرد.دسشو برد سمت کسم. دنبال اون نقطه حساس میگشت پیداش کرد و شروع کرد ب مالیدنش .
خوابید روم در حد چن ثانیه گردن و گوشم رو خورد خواستم توف بزنم گفت نزن خیسه.بعد گفت باید از این ب بعد ی بهانه ای پیدا کنم‌چن روز بری خونه مامانت نمیدونی الان چ حسی دارم چن روز نبودی.
خیلی تو کف بود کیرش یک ثانیه هم‌نمیخوابید.اما بازم به سینه هام‌دست نزد.
پاهامو دادم بالا کیرشو میمالید وسط کسم بالاپایین میکرد
گفتم اولین مدل رو داگی بکن.تو دلم میخواستم سکس با امین رو باشوهرم تکرار کنم.گفت باشه من داگی شدم و اون کیرشو کرد تو بعد از چن ثانیه درد تبدیل به لذت شد
با دستش محکم ب کونم ضربه میزد.بعد از چن دقیقه رو شکم خوابیدم میخواست از پشت بخابه روم گفتم نه بشین رو باسنم .بازم پوزیشنی که با امین امتحان کرده بودم
خدایا من داشتم چیکار میکردم اصلا دست خودم‌نبود
میخواستم‌مثل اون باهام سکس کنه. لذت میبردم ولی همش فکرم مشغول بود نمیتونسم مث همیشه رو سکس تمرکز کنم.ی عذاب وجدان و یک تجربه جدید سکسی باعث شده بود نتونم‌مثل همیشه از سکس با شوهرم لذت ببرم.بعد از این مدل اون خوابید روم پاهامو حلقه کردم دور کمرش و اون با کیر کلفت و سفتش تمام کسمو پر کرده بود منم با آه و ناله هام بهش نشون میدادم که دارم لذت میبرم.گفتم پاشو بریم‌رو مبل پیش خودم‌میگفتم نفهمه این مدله جدیده از کجا یاد گرفتم .گفتم‌نگا من یه وری میخوابم رو دسته کاناپه تو وایسا یکم خشک شده بود واژنم.توف زدیم و این پوزیشن رو شروع کردیم این مدل بیشتر بهم حال میداد با دسش نوک سینه هامو میمیالید گفت ارضا شدی؟الکی گفتم اره. گفت منم بشم؟گفتم اره بشو دیگه.بعد از چن تا تکون محکم با یه آااه بلند تمام آبشو خالی کرد تو کسم.

بعد از سکس خودمونو شستیم و تو بغل هم دراز کشیدیم نگاه ب چهرش کردم دیدم خیلی از امین قشنگ تره و از هر دری باهم حرف میزدیم تو بغلش حس میکردم که چقدر این بدن و این صدا برام اشناست چقدر ارامش داره میده بهم (جدا از همه ی بدی ها اذیتهایی ک‌در حقم کرده بود ولی بازم شوهرم بود کسی نبود که منو برای یکبار بخواد)مطمن بودم ک بازم دعواهای زیادی قرار بود ک داشته باشیم ولی ب خودم قول دادم ک اون خیانت اولین و اخرین بارم باشه.
چون امین ی درس بزرگ‌بهم‌داد اینکه ب هیچ غریبه ای اعتماد نکنم.
لطفا تو کامنتها توهین‌نکنید.ممنون که داستانمو خوندید

نوشته: zx


👍 74
👎 17
134401 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

836016
2021-10-06 00:59:46 +0330 +0330

نظری ندارم

1 ❤️

836018
2021-10-06 01:04:19 +0330 +0330

اگه قرار بود دیگه خیانت نکنی از کلمه اولین خیانت استفاده نمی‌کردی برای تیتر داستانت،کستو بده راحت باش


836019
2021-10-06 01:05:03 +0330 +0330

پشمام

1 ❤️

836030
2021-10-06 01:43:03 +0330 +0330

منطق شما زن ها یعنی اگه یکبار یا دوبار شوهرم خسته بود و نای سکس نداشت باید برم به یه غریبه بدم

اونوقت اگه شما نای سکس نداشتی اونم حق داره بره با یه خانوم دیگه سکس کنه؟

مرزهای متاهلی و‌متعهدی رو کیلومترها جا به جا کردی خسته نباشی


836033
2021-10-06 01:51:28 +0330 +0330

یه باردادی بازم میدی …


836034
2021-10-06 01:52:30 +0330 +0330

به نظرم بهش بگو و فرصت بده ببین حاضره باهات زندگی کنه یا اینکه براش مهم نیست بزار خودش تصمیم بگیره

1 ❤️

836035
2021-10-06 02:02:34 +0330 +0330

سری قبل بهت گفتم برو به خودت ولی قرص نخور راستی نگفتی پشم هاتو با چی میزی تیغ واجبی یا بند میندازی

1 ❤️

836036
2021-10-06 02:12:48 +0330 +0330

ایول

2 ❤️

836044
2021-10-06 03:05:57 +0330 +0330

بیا منو بگا لطفااااا😋

1 ❤️

836050
2021-10-06 04:16:33 +0330 +0330

بازم میدی این خط و این کص و کون تو
هر کاری اولین بارش سخت هرچقدرم به خودت قول بدی وقتی کونت به خاریدن افتاد علاجش میشه کیر امین ها میگی نه نگاه کن

3 ❤️

836063
2021-10-06 05:57:16 +0330 +0330

کوس گفتی آی کوس گفتی مثل یک کوسخول گفتی پسره جلقی عقده ای هستی مطمئن هستم کوس از نزدیک ندیدی.

2 ❤️

836070
2021-10-06 07:25:14 +0330 +0330

نوش جونتون

1 ❤️

836071
2021-10-06 07:31:09 +0330 +0330

والا توی این مملکت ر ئ یس جمهور قبلی رید تو مملکت کسی نتونسته محاکمه اش کنه تو هم هر کاری دوست داری انجام بده کی به کیه .

1 ❤️

836073
2021-10-06 08:09:14 +0330 +0330

قشنگ بود عزیزم. نوش جونت. راحت باش. خیلی بهش فکر نکن

1 ❤️

836074
2021-10-06 08:09:59 +0330 +0330

راست میگه منم میتونم خودمو کننرل کنم ولی نه به این سرعت ک این خانم گفت فقط میتونم به تاخیر بندازم🤣🤣

1 ❤️

836075
2021-10-06 08:21:36 +0330 +0330

اصلا خودت فهمیدی چی نوشتی جقی

1 ❤️

836081
2021-10-06 09:15:44 +0330 +0330

چه منطق و دلایل کصشر برای خیانت میارید…

2 ❤️

836087
2021-10-06 09:57:30 +0330 +0330

سلام این که ایشون میگه شوهرش هر وقت بخاد ارضا میشه حقیقت چون منم اینجوریم نمیدونم مشکل یا خوبه ولی طرف مقابل براش لذت بخش . کلا دو بار سکس داشتم همینجوری شد برام ارضا شدنم

1 ❤️

836090
2021-10-06 10:31:23 +0330 +0330

قضاوت کار خداست.
داستان جذابی است.
منتظر ادامه اش هستیم.

1 ❤️

836095
2021-10-06 11:13:17 +0330 +0330

طرف کلا توعمرش دوبار سکس داشته، بعد اومده میگه منم همینجوری ام
عموجون اون دوبار که دیدی دیرتر ارضا شدی
مال این بود که بکنت خوب بلد نبود بکنتت، دیر ارضا شدی
بیا من میدم کارگرام بکننت، قول میدم زود ارضا بشی.

1 ❤️

836100
2021-10-06 13:16:57 +0330 +0330

با همه شما هستم که به همسری خودتون خیانت میکنید بهر دلیلی هم باشه یادتون باشه همسر شما نگاهش بشما این نیست که بخواد فقط شما رو فریب بده که باهاش باشید و بتوانه هراز گاهی سکس کنه ، ایا شخصی که حاضر میشوید با سکس کردن `باهاش خیانت کنید به شریک زندگی خودتون ، حاضر هست شما رو بعنوان همسرش قبول کنه و مسیولیت پذیر باشه برای آینده شما که هرگاه اتفاقی رخ بدهد همچنان با شما ادامه بدهد ، اگر حادثه ای ناگهانی پیش بیاد که امکان رابطه جنسی با شما نباشه همچنان شما رو بعنوان همسرش دوست داشته باشه ؟ در حالی که کسانی که با خیانت به همسر خودتون انتخاب میکنید مطمین باشید وقتی امکان رابطه وجود نداشته باشه شما رو حتی برای یک وعده شام یا ناهار نمی‌تواند به رستوران ببرد ویاذبخواد منزلی برای زندگی با شما تهیه کند و با هزاران مشکلات گریبان‌گیرش بشود همچنان بشما وفادار باشه و هر اتفاقی و اول باشما درمیان بگذارد ، هیچ کسی شما را جز همسر شما برای خودت دوست ندارن تنها همسرت هست که میتوانی همه جوره روی اون حساب کنی چون اون هست که تو رو دوست داره چون خودت و دوست داره ، اگر تصور میکنید که غیر از این هست باید بگم همسرشما برای یک ارتباط جنسی میتواند مبلغی بپردازد یا حتی رایگان با کسی وارد ارتباط شود چون تقریبا کشور در از بیوه هابی هست که دنبال یکی هستند که بتوانند از تنهایی خارج شوند یا سکس کنند یا یکی باشه که احساس بی کسی نداشته باشند ولی بدون شک تمام حرفهای کسانی که خود را عاشق یک زن مخصوصا شوهر دار نشان می‌دهند یادتون باشه که فقط برای همین لذت بردن هست یا کمبود ارتباط عاطفی که دارند و هیچ وقت همانی که شما می‌بینید نیستند , فقط اگر با اون فرد ازدواج کنید و زندگی کنید و دوسال هم بگذرند تازه متوجه میشوید که تمام علاقه ای که داشتید بهش همان احساساتی بود که گذرا بوده و هیچ چیز خارق العاده ای نبوده و شاید بفهمی شوهرت خیلی هم بهتر از این بوده ‌ البته نمیگم اگر شوهرت و دوست نداری و اگر واقعا آدم نادرستی هست با او زندگی کنید . فقط میگم خیلی از مردها عاشق همسرشان هستند و بزباندنمیاورند چون بلد نیستن یا اتفاقات بدی که می‌افته بین شما باعث میشه دیگه با شما یکی نباشند یا حسی که آنها پیدا میکنند غرورشان که شکسته می‌شود در اثر کاری که کردید و یا موضوعی که فهمیده از شما باعث شود نتواند راحت بشما عشق ورزی کند و بشما بگه که تنها عشق او هستید و شما را عاشقانه دوست دارد و یا از شما و اندام شما تعریف کنه . کمی منطقی تر فکر کنید و زندگی خوب حوذ را فدای هیچ رابطه غلطی نکنید و از خانواده ای که ساختید براحتی دست نکشید . همیشه میتوان جدا شد یا خیانت کرد یا با دیگری وارد ارتباط شد اما این که همیشه بتوانید کنار فرزند خود و همسرتان تلاش کنید تا آینده را بسازید فرصت نخواهید داشت ‌

6 ❤️

836105
2021-10-06 13:53:23 +0330 +0330

چقد از امین قشنگ تره!عزیزم تو پاکدامن نیستی،وگرنه اگر امین قشنگ میبود و حاضر میبود باهات سکس کنه مجدد،زیر خواب اون بودی.چون نتونستی بری سمتش گفتی پس خیانت نکنم،بقول معروف اب نبود وگرنه شناگر خوبی هستی تو دریای جندگی

4 ❤️

836112
2021-10-06 14:50:26 +0330 +0330

قابل احترام هستید اشخاصی که میان داستان مینویسن مطمعن باشید که براشون اتفاق افناده پس کامنت الکی زیرشون ننویسید اگه راست یا دروغ شما برید فقط خودتون ارضا کنید دیگه کاریتون نباشه طرفه چکارست

0 ❤️

836117
2021-10-06 15:44:00 +0330 +0330

تا میتونی کص و کون بده دنیا محل گذره 😁

0 ❤️

836128
2021-10-06 18:23:43 +0330 +0330

دمت گرم💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖

0 ❤️

836129
2021-10-06 18:25:05 +0330 +0330

عالی عالی عالی💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞

0 ❤️

836136
2021-10-06 19:20:05 +0330 +0330

اگه اومدی به منم دادی این همه کس شر رو قبول میکنم منم کمرم سفته اون شوفرت اگه آبش نمیاد چند تا مورد هست اول اینکه دودول داره تو هم کست عین گاله هست چیزی احساس نمیکنه که ارضا بشه دوم اینکه رفتی جنده شده مال اینه که سیرت نمیکنه پس خواهرتو گاییدم اگه نیای به ماها هم بدی

0 ❤️

836143
2021-10-06 22:20:12 +0330 +0330

آفرین خیانت نکن

0 ❤️

836144
2021-10-06 22:20:58 +0330 +0330

معمولا کامنت یا لایک نمیکنم اما واقعیتی که گفتید درسته
متاسفانه خیانت بین زنان شوهر دار زیاد شده
اونم دلیل اینه که مرد یا زن نمیتونن رابطه خوب و صمیمانه ای با هم برقرار کنن یا اگر هم برقرار میکنن بر پایه تصورات اشتباه هستش
خیانت چیزی رو عوض نمیکنه فقط بدترش میکنه تصور اینکه اون بهم خیانت میکنه چرا من نکنم یا یه بار خیانت که به جایی برنمیخوره کاملا اشتباس
بهتره در این جور موارد واقعا به مشاور مراجعه بشه و اصولی مشکلات رو حل کنیم

0 ❤️

836193
2021-10-07 03:30:38 +0330 +0330

والا یکی ام بود میگفت، من وقتی ارضا میشم ، سر کیرم و میگیرم ومیرم تو دستشوئی خالی میکنم. منم بهش گفتم داداش اونی که با دست میگیری و میری خالی میکنی، مطمئنی که دماغت نیست؟؟؟
غیر از اینجا یکی دیگه از دوستای خودمم میگه، من هر وقت بخوام، خودم ارضا میشم، یعنی زمانش دست خودمه، ولی متاسفانه نمیدونم چرا خدا این دو تا آپشن رو روی ما نصب نکرده… اولا من به هیچ وجه زمان ارضا شدنم دست خودم نیست، ثانیا وقتی ارضا میشم ، تقریبا یه چیزی درونم منفجر میشه، یعنی مثلا شدتش طوریه که اصلا مثل اون دوستمون که میگفت ، سرش و میگیرم که نریزه و اینا نیست، حتی تصورشم نمیتونم بکنم ، یعنی اگه جلوشو بگیرم، فکر کنم تخمام بترکه… نمیدونم. یعنی واقعا فیزیولوژی آدما این قدر فرق داره؟؟؟
والا نتونستم داستانت رو تا تهش بخونم و درست نبهمیدم که آخرش دادی یا نه… طبق چند تا کامنت که دیدم، فکر کنم نشده بدی، نه اینکه نخوای بدی، ولی به هر حال تویی که اسم داستانت اینه… جنده ای، با خیال راحت برو بده، بهانه گیریم نکن.
جنده بودن یه قسمت خیلی کوچیکی ازش فیزیکی هست، اصل کار ذهنیته که تو جنده ای دیگه…

0 ❤️

836204
2021-10-07 05:15:33 +0330 +0330

باز اومدی جنده بازیاتو تعریف کنی؟ جالبه آخرش مینویسی کسی توهین نکنه، خب اینجا کسی بهت توهین نکرده. مثلا یه دکتر بهش بگن دکتر توهین حساب میشه؟ خب به توئه جنده هم کسی بگه جنده مگه توهینه؟؟

چند تا دلیل میارم که اگه تا حالا به جنده بودنت شک داشتی از این به بعد مطمئن بشی:
اولین و مهم ترین دلیل جنده بودنت اینه که تو تعهدت با یه آدم دیگه رو زیر پا گذاشتی. چرا این اتفاق رخ داده؟ به این خاطر که مثل یه حیوون وارد زندگی با یه نفر شدی و عقد کردی درصورتی که دو دقیقه تو طول زندگیت با خودت راجع به زندگی مشترک فکر نکردی و هیچ قاعده و اخلاق و اصولی تو زندگیت نداشتی و فقط رفتی جلو. درست مثل یه حیوون کم عقل که تو ارتباطش با بقیه حیوونا خبری از معرفت نیست. شک ندارم تو خونواده ای بزرگ شدی که بچه ها رو مثل سگ بزرگ میکنن و هر کی به حال خودش رها شده و کسی واسه تعلیم و تربیتت وقت نذاشته. مامانتم که پی جنده بازیای خودش بوده و دخترشم تنها خصوصیتی که ازش به ارث برده جنده گری بوده.
موجوداتی مثل تو وقتی وارد اجتماع میشن هیچ درکی از هم نوعای خودشون ندارن و تنها چیزی که میبینن فقط و فقط خودشون هستن. مهمترین دلیل لاشی‌گریها و کونده‌بازیا چه از جانب مرد چه از جانب زن همینه که طرف تا اون سنی که کرده مثه سگ بار اومده و چیزی به عقل و مرارمش اضافه نشده.

دومین چیزی که جنده بودنت رو ثابت میکنه اینه که به هوای اون کیر جدید که پیدا کردی دیگه به تخمت نبوده که از شوهرت قهر کنی و تا رسیدی خونه مامانت کصت به خارش افتاده و به یارو پیام دادی. این نشون میده کص دادن اولت به یارو صرفا یه اشتباه یا کنجکاوی یا فریب خوردن نبوده و با اشتیاقه جندگیه خودت تن به کار دادی.

سومین دلیل که ثابت میکنه جنده ای به همون حیوون بودنت برمیگرده. توی چیزی که تعریف کردی قشنگ مشخصه هیچ ارزشی واسه تعهد و اخلاق و نون و نمک کسی رو خوردن قائل نیستی و فقط منافع خودت رو میبینی و خیلی راحت میتونی لاشی بازی دراری. اولش که کصت هوای یه کیر سیاه و جدید کرده بود پنهان از چشم شوهرت رفتی کص دادی بعد که دیدی یارو پرید به این نتیجه رسیدی که شوهرت بهتره اونم فقط به این دلیل که “شوهرت مثل یارو ۱ باری نبوده که بذاره و بره” یعنی جندگی از دلایلی هم که میاری میباره.

چهارمین دلیل بر جنده بودنت اینه که با وجود یه شوهر به گفته خودت خوشتیپ و خوشگل که تو کردنت هم مهارت داشته بازم موقع دادن بهش به یارو بکن اونوریه فکر میکردی.
حتی اگه فرض بگیریم شوهرت کصکش ترین و بداخلاق ترین آدم باشه بازم توجیه جنده بازیایی که تعریف کردی نمیشه. اگه ازش ناراضی هستی و میخوای به بقیه کص بدی اول برو از شوهرت جدا شو.
‌‌
حالا که ثابت شد جنده ای آخرین توصیه ای که میشه بهت کرد اینه که اگه بخوای به زندگی مشترکت ادامه بدی مثل همه جنده ها تا ابد زندگیت درگیر همین چیزاست و با تلاطم سپری میشه و با این وضعیته حیوون بودنت نمیشه امید داشت که چیزی بهتر میشه.
لطف بزرگی که میتونی در حق خودت و جامعه ای که توشی انجام بدی اینه که اولا به هیچ وجه بچه درست نکنی دوما طلاق بگیری. بچه ای که یه حیوون به جای مادر بالا سرش باشه تو آینده جز ضرر واسه بقیه چیزی نداره

2 ❤️

836208
2021-10-07 06:29:46 +0330 +0330

تو که میگفتی هیچ لذتی نمی‌بری تو سکس با شوهرت

چجوری یهویی بدون ارضا شدن لذت بردی!!!

بله اکثر مردها دنبال هوس هستن نه خودت

برچسب به زندگیت
اگه زنها میدونستن که مردها بخاطر عشق و حال میان سمتشون نه بخاطر خودشون، انقدر زود وا نمیدادن

0 ❤️

836210
2021-10-07 07:39:16 +0330 +0330

ديگه جنده شدي رفت از اين تاريخ به بعد ديگه هميشه اون لذت سكس قاچاقي تو ذهنته و شرايط پيش بياد دوباره ميدي

0 ❤️

836211
2021-10-07 08:48:54 +0330 +0330

در مورد کنترل زمان ارضا باهات موافقم.خودمم اکثر اوقات اینجوریم.

0 ❤️

836214
2021-10-07 11:36:06 +0330 +0330

خیانت خیلی بده

0 ❤️

836225
2021-10-07 14:32:56 +0330 +0330

نفر سومم

0 ❤️

836237
2021-10-07 18:56:09 +0330 +0330

من در مورد کنترل ارضا شدن حرفتو باور میکنم چون خود من هم تا حدود زیادی روی ارضا شدن جنسیم کنترل دارم و میتونم مدت زمان سکسم تاثیر بزارم.

در مورد زندگیت هم تکلیفت رو با خودت روشن کن؛ اگه میتونی زندگی با شوهرت رو ادامه بدی ؛ سالم ادامه بده که من بهت پیشنهاد میکنم ادامه بده. چون چیزی جز بدبختی در انتظار یک زن مطلقه نیست و مشکلاتت چند برابر بیشتر خوهد شد.
و اگه نمی تونی ادامه جدا شو که خیانت عاقبتی جز آبروریزی، بی اعتباری، بدنامی،بدبختی و … نخواهد داشت.

داستان خوبی بود

0 ❤️

836238
2021-10-07 19:08:18 +0330 +0330

ببین اونیکه بخواد کوس بده بالاخره یه بهونه واسه دادنش پیدا میکنه که خودشو توجیه کنه

0 ❤️

836436
2021-10-08 23:55:36 +0330 +0330

خُب اینا هم که به راه راست هدایت شدن
پس کی میخواد خیانت کنه؟

0 ❤️

836508
2021-10-09 03:51:01 +0330 +0330

کسکشه جنده :)

0 ❤️

836594
2021-10-09 17:59:56 +0330 +0330

خانم ها ،متاهلا و…
برای سکس چت ،تبادل عکس و‌‌… بیان تل
Pourya_ilyy

0 ❤️

836822
2021-10-11 01:29:57 +0330 +0330

اگه واقعی بوده باشه . نوش جونت
هیچوقت واسه کاری که در گذشته انجام دادی خودتو عذاب نده
چون به هیچ وجه نمیتونی چیزی رو عوض کنی 😉

0 ❤️

836867
2021-10-11 06:58:22 +0330 +0330

آهان ، یعنی تو متحّول شدی توبه کردی الانم اومدی داری ما رو نصیحت میکنی ، نه ؟

راستی تو مطمئنی که بدن و صدای شوهرت برات آشناست ؟
میگم نکنه قبلاً یه جایی دیدیش !؟

0 ❤️

836969
2021-10-12 00:21:59 +0330 +0330

خیلی جالبه ادامه بده

0 ❤️

837087
2021-10-12 08:18:35 +0330 +0330

کیر امین و مامون با هم تو کص و کونت

0 ❤️

837825
2021-10-16 22:28:15 +0330 +0330

دست به قلمت خوبه ، حست رو خوب انتقال میدی فضاسازی هم قابل قبوله . ولی آدم توی داستانت غرق نمیشه ، یه چیزایی کم داره مثل ظرافت های نوشتاری ، یه جورایی انگار که خودت هم به داستانت باور نداری !!
دلم میخواد بازم ازت یخونم ولی اول با تمام وجودت باورش کن بعد بنویس . دوست دارم.

0 ❤️

837955
2021-10-17 18:51:04 +0330 +0330

عالی بود مررررررررررسی

0 ❤️

837957
2021-10-17 19:11:50 +0330 +0330

کیرم به دهن هرچی ادم خیانتکار و دروغگو هست، چه مرد چه زن، ادم عاقل مشکل داری برو طلاقتو بگیر چرا فساد و جیندا بازی رو وارد زندگیت میکنی

0 ❤️

837972
2021-10-17 21:00:12 +0330 +0330

فراموش نکن زنی که با داشتن شوهر بهر دلیلی و بهانه ای با کسی دیگه یواشکی و پنهانی سکس می‌کنه بدون هیچ شکی این زن نمی‌تواند به یک مرد وفادار بمونه ، این و همه دیدن تا حالا که اینجوری هست و جز این هم نیست . این که بگه شوهرش کتک میزنه ، یا مست می‌کنه و یا تریاکی هست یا شیشه می‌کشه ، با سکس نمیکنه یا خلاصه هر بهانه که برای پنهانی و مخفیانه با مردی یا پسری دیگه میروذ سکس میکند از محالات هست بتونه دیگه به یک مرد وفا دار باشه شاید حتی خودش هم چنین قصد و نیتی نداشته باشه و بخواد واقعا وفا دار باشه اما پس از مدتی کم کم ناخودآگاه میرود سمت نفر بعدی و بعدی و الی بینهایت . بهترین و درست ترین کار این هست که ابتدا برود طلاق بگیره و با هرکسی خواست سکس کنه و رفاقت کنه ، مرد هم همینطور هست مردی که پنهانی بخواهد با زنی دیکررابطه سکس داشته باشه دیگه در زندگی به هیچ زنی وفادار نیست . البته این پسرهای لاشی که با زنی شوهر دار رابطه برقرار میکنند از کثیف ترین موجودات عالم هستند و پس ازمذنی که زندگی طرف و به گوه کشیدن به هر طریقی طرف و راهی نفر دیگه میکنند که آینم برای دختری که با مرد متاهل وارد رابطه میشه همینطور رها می‌کنه و بسراغ بعدیمیروند . مراقب خودتون باشید آنقدر کثیف بودن ارزشش و نداره با یکی وارد ازتباط بشوید که اگر لو رفتید هر کسی رسید یک تف نکنه بشما و یا نگه عجب لاشی هستید حتی اگر کسی بشما نگاه نکرد و فقط این یکی و تونستید با رابطه باهاش سکس کنید چنین کاری مرتکب نشوید که بدون تعارف دنیا مدتی بعد همین حرکت و تکرار می‌کنه شدید تر که عذاب آور هم باشه . باز انتخاب مسیر زندگی و اینکه چنین کاری و اگر پیش آمد بکنید یا نکنید با خودتان هست و تصمیم گیرنده شما هستید و پاسخگو هم شما خواهید بود .

0 ❤️

838152
2021-10-18 22:12:12 +0330 +0330

جالب نبود

0 ❤️

838208
2021-10-19 03:45:49 +0330 +0330

مطلقه میخواااام هات هاتم

0 ❤️

838412
2021-10-20 08:55:39 +0330 +0330

چقدر دری وری

0 ❤️

842660
2021-11-15 10:42:40 +0330 +0330

مطمئنم بازم میدی
شک ندارم

0 ❤️