منم مثل بقیه‌ام؟ (۱)

1400/01/14

بدجوری سرد شده بود. داشتم به این فکر می‌کردم که اگه ماشین باهام نبود حتما تا الآن یه گوشه قندیل بسته بودم. دیروقت بود. پیاده‌روها خالی بود و خیابون هم تک و توک چندتا ماشین به خودش می‌دید؛ اما تعداد کسایی که تو آشغالا دنبال یه چیز به‌دردبخور می‌گشتن مثل قبل بود. دیگه برام عادی شده بود. اوایل وقتی می‌دیدمشون بدجوری می‌ریختم بهم. خیلی چیزا واسه خیلیا عادی شده بود. تو مسیر یه چیزی توجهم رو جلب کرد. این با بقیه فرق داشت. زیاد این صحنه رو ندیده بودم که بخوام بهش عادت کنم. تو ایستگاه اتوبوس یه دختر با کاپشن قرمز نشسته بود و خودش رو مچاله کرده بود. عجب بابا. آخه مگه این ساعت دیگه اتوبوس میاد دخترجون. کسی نیست بهش بگه… ماشین رو نگه داشتم. دونه‌دونه حالتای مختلفو داشتم بررسی می‌کردم. هرجوری می‌رفتم تهش به این می‌رسیدم که من اون کسی هستم که باید کمکش کنم. دور زدم و کنارش نگه داشتم. چی برم بگم آخه بابا؟ بگم بیرون سرده بیا بریم خونه من گرمه؟ با همون نیمه‌جونی که داره یه دونه می‌ذاره تو گوشم. اصن از کجا معلوم جِن… نه… با عقل جور در نمیاد. اصن دست‌دست‌کردنت واسه چیه؟ خودتم می‌دونی اگه کاری نکنی و بری، حالاحالاها حسرتش تو ذهنت می‌مونه. از ماشین پیاده شدم. نمی‌دونم اصن متوجه حضور من شده بود یا نه؟
-ببخشید خانوم منتظر کسی هستین؟
-لطفا مزاحم نشین آقا.
-باشه.
منِ خرو بگو واسه خاطر تو از ماشین پیاده شدم. داشتم می‌رفتم سمت ماشین که…
-ننن… نرین… ببخشید… ننن… نه منتظر کسی نیستم… کسی هم… منتظرم نیست.
یه لحظه سرش رو گرفت سمتم. معصومیت از نگاهش می‌بارید. دور و بر ۲۰ سالش بود فک کنم. بدون اینکه حرفی بزنم در سمت ماشین رو باز کردم.
-بشین تو ماشین یکم گرم شی.
خودم رفتم نشستم و منتظر موندم. تکون نمی‌خورد. یه لحظه فکر کردم اصن یخ زده بیچاره. حتما داشت با خودش کلنجار می‌رفت. یه بوق زدم. یه تکونی خورد و به ماشین نگاه کرد. بعد شروع کرد حرکت‌کردن سمت ماشین و نشست تو ماشین.
-دستکشات رو دربیار. دستت رو بگیر نزدیک بخاری.
با دستای لرزونش داشت سعی می‌کرد اینکارو کنه ولی دستاش سردتر از این حرفا بودن. دستم رو بردم سمت دستاش که خودم اینکارو براش کنم. تا دستم بهش خورد انگاری برق گرفتش. خودش رو چسبوند به در ماشین. ترسیده بود. سردش بود. خسته بود. همه اینا رو از چشماش می‌خوندم و باعث می‌شد من به خودم مسلط باشم.
-آروم باش. کاریت ندارم. دستات بی‌حس شده فقط می‌خوام دستکشات رو دربیارم.
سعی کردم چهره‌ام رو آروم نشون بدم که بتونه بهم اعتماد کنه. دستای لرزونش رو با احتیاط آورد سمتم. منم با حوصله دستکشا رو درآوردم و از آستینش گرفتم و دستاش رو بردم نزدیک بخاری. داشتم به این فکر می‌کردم که خب فردین خان حالا چی!؟ اونم تو این فاصله گرم‌تر و گرم‌تر می‌شد.
-کاری ندارم چیکار داشتی می‌کردی این وقت شب. نمی‌خوام بدونم اصن کی هستی. فقط می‌دونم که تو این سرما یه دختری مثل تو اون بیرون جون سالم به در نمی‌بره. من تنها زندگی می‌کنم. می‌ریم خونه من. امشب رو اونجا سر می‌کنی و فردا هرجا خواستی می‌ری.
منتظر حرفش نشدم و شروع کردم به حرکت. تو شرایطی نبود که بخواد قبول کنه یا نکنه. باید شانسش رو امتحان می‌کرد. من که از خودم مطمئن بودم ولی خب اون که منو نمی‌شناخت. مرد غریبه، تنها، خونه خالی. اینا کنار هم چیزای ترسناکی واسه یه دختر می‌سازه.
بالاخره رسیدیم. ماشینو بردم تو پارکینگ و خاموشش کردم. هنوز دستاش جلوی بخاری بود. از ماشین پیاده شدم و به اونم گفتم پیاده شه، ولی انگاری به این راحتیا هم نبود.
-می‌خوام ماشین رو قفل کنم می‌شه پیاده شی زودتر؟
بالاخره یه تکونی خورد و از ماشین پیاده شد و با فاصله از من وایساد. حرکت کردم سمت پله‌ها…
-می‌شه من همین‌جا بمونم؟ صبح خودم بی‌سر و صدا می‌رم.
-میل خودته. فقط صبح اگه خوابت برد و یکی از همسایه‌ها دیدت و کار به پلیس کشید دیگه منی در کار نیستم.
می‌خواستم بترسونمش که به حرفم گوش کنه که نقشه‌ام عملی شد. این رو از ترسی که از صورت و چشماش معلوم بود فهمیدم.
-میای یا می‌مونی؟
-مم… میام…
-اوکی.
رسیدیم جلو در خونه که یکی از همسایه‌ها پیداش شد. نکبت… بگیر بکپ دیگه این وقت شب. زرتی هم باید این مارو ببینه حالا.
با یه لبخند زشت گفت: «به به آقا ارسلان. خوش می‌گذره؟»
خیلی جدی گفتم: «می‌گذشت.»
یه نگاهی به دختره کرد: «این خوشگل‌خانوم رو معرفی نمی‌کنی؟»
بدون اینکه حتی پلک بزنم: «نه. ستاره برو تو.»
دختره رفت داخل و من با اخم داشتم به همسایه‌مون نگاه می‌کردم که بالاخره راهش رو کشید و رفت اگه خدا بخواد به درک. کاپشن و کفشم رو درآوردم و گذاشتم تو کمد جلوی در.
-کفشاتو دربیار. همین طور جوراباتو. برو بشین رو مبل کنار شوفاژ اون گوشه. اسمت چی بود راستی؟
-رر… رها…
-خب رها خانوم من ارسلانم. برو بشین یه چیزی بیارم بخوریم که به فردا برسیم.
هنوز سستی رو می‌شد تو قدماش دید، ولی این بار نه از سرما. کاری که گفتم رو کرد. منم یه چیزی سرهم کردم و بردم بخوریم. غذای اون رو گذاشتم جلوش و خودم یکم بافاصله نشستم که راحت باشه. فضای سنگینی بود. حتی برای من. غذامون که تموم شد ظرفارو جمع کردم. رفتم تو اتاق یه شلوار و پیراهن کاموایی و یه تی‌شرت آستین کوتاه از کشو کشیدم بیرون و گذاشتم رو تخت.
-خب رها خانوم… تو اتاق واسه‌ات لباس گذاشتم. برو هرکدوم راحت‌تری رو بپوش. درم قشنگ ببند خیالت تخت.
پاشد رفت تو اتاق و بعد از چند دقیقه اومد بیرون. کاموایی رو پوشیده بود.
-دستشویی اونجاست. تو هم امشب رو تخت می‌خوابی و منم جلوی در. بی‌تعارف می‌گم دیگه، نمی‌خوام پاشم ببینم جا تره و بچه نیست.
-من مثل بقیه نیستم.
-آره منم همین حس رو دارم؛ ولی تجربه ثابت کرده که به حسم اعتماد نکنم. درضمن منم مثل بقیه نیستم، اگه باعث می‌شه یکم خیالت راحت بشه. فقط خواستم کمکت کنم.
-ممنون.
سرم رو به علامت تایید تکون دادم و تشک خودم رو آوردم و پهن کردم. اونم اول رفت دستشویی بعد رفت تو اتاق و درو بست. منم که دیگه نفهمیدم چی شد و خوابم برد.
نصفه شب از خواب پاشدم. یجوری شده بودم. افکارم همه منفی بود. انگاری خودم نبودم. بابا یه دختر تروتمیز رو تختت خوابیده کله‌خر. برو یه حرکتی بزن دیگه. از جام پاشدم. رفتم یه لیوان آب خوردم که دیدم در اتاق نیمه‌بازه. بدجوری وسوسه شدم. رفتم کنار در اتاق و داخل رو نگاه کردم. داخل خونه انقدری گرم بود که دیگه نیازی به پتو نباشه. حتی کاموایی رو هم در آورده بود و تی‌شرته رو تنش کرده بود. فکر می‌کردم سفتم ولی… نبودم. رفتم کنار تخت. دستم رو کشیدم رو سرش که عین جن‌زده‌ها از خواب پرید.
-ششش… صدات درنیادا. این‌جا همسایه‌ها بدتر از منن. اگه بیان کمک هم میان کمک من نه تو.
ترسیده بود و یه لرزشی کل بدنش رو گرفته بود. نشستم کنارش و شروع کردم به نوازش پاهاش. دیگه می‌تونستم لرزش بدنش رو حس کنم. صورتش رو بوسیدم. دستاشو، گوششو، بعد لباشو. تسلیم شده بود. هِه، آفرین دختر حرف‌گوش‌کن. دستم رو از زیر تی‌شرت بردم رو سینه‌های کوچیکش. کوچیک ولی بازم لذت‌بخش. تی‌شرت رو از تنش درآوردم. سریع دستاش رو گذاشت رو سینه‌هاش. با لبخند دستاش رو کنار زدم و مشغول خوردن سینه‌هاش شدم. لرزشش بیشتر شده بود، ولی این‌بار نه از ترس. دستم رو بردم سمت کُسش و از رو شلوار داشتم کُسش رو می‌مالیدم. قرار نبود اون لذتی ببره. من فقط داشتم رو روال جلو می‌رفتم.
-سکس داشتی تا حالا؟
-(با بغض) ییی… یکی… یکی دو بار.
-خوش به حال من.
شلوار و شورتش رو از تنش درآوردم و کامل خوابوندمش رو تخت. خودمم لخت شدم و رفتم روش. چشم تو چشم بودیم. بی‌شرف خوشگل بود واقعا. کیرم رو یکم مالیدم به کوسش بعد با فشار، یکم فرو کردم. راست می‌گفت. حسابی تنگ بود. سر کیرمو عقب و جلو کردم که جا باز کنه و یکم بعد بالاخره شروع کردم آروم‌آروم تلمبه‌زدن. سرعتمو بیشتر و بیشتر کردم و اونم داشت آه و ناله می‌کرد. دیگه نزدیک ارضاشدنم بود…
دستاش رو گذاشت رو شونه‌هام و زل زد تو چشمام: «دیدی تو هم مثه بقیه‌ای.»
وحشت‌زده نگاش کردم: «چی!!!»
با وحشت از خواب پریدم. خیس عرق بودم و نفس‌نفس می‌زدم. به در اتاق نگاه کردم. هنوز بسته بود. رفتم دستشویی و آبی به صورتم زدم. تو آینه خودم رو نگاه کردم. یه لبخند رو لبام نشست. نه من مثل بقیه نیستم…

ادامه...

نوشته: SexyMind


👍 89
👎 7
25801 👁️

     

برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

801374
2021-04-03 00:12:37 +0430 +0430

لایک🌹

1 ❤️

801376
2021-04-03 00:13:07 +0430 +0430

قهرمانی داستان همیشه فقط جلو دخترا ترمز میزنن پس اون مردهای بدبخت چی؟


801382
2021-04-03 00:25:44 +0430 +0430
+A

نویسنده جان !چرا انقدر زن و دختر و سالم و جنده رو توی داستانات بی پناه و ستم دیده و مورد سواستفاده نشون میدی ? ی بارم داستان زن یا دختری رو بنویس که پسر ومردهای بدبخت رو میبره خونه و میکنتشون 👌


801388
2021-04-03 00:28:10 +0430 +0430

اوففففففففففففففف هرچی از دهنم درمیومدو چیده بودم رو انگشتام که بریزم تو کامنتا ولی جداً بخوایم
نگاه کنیم هیچوقت یه آدم به این محتاطیم بخواد تجاوز کنه به اون شکل وحشیانه جلو نمیره واقعاً لاییک داری

1 ❤️

801392
2021-04-03 00:32:32 +0430 +0430

اگر همچین آدمایی باشن باید دستشونو بوسید

3 ❤️

801412
2021-04-03 01:12:36 +0430 +0430

😁 نمیدونم فقط تو ایران هست و یا زمان الان هست که فقط برای دخترا ترمز میزنن یا قدیمم واس دخترا شترشون رو نگه میداشتن و مردا به شخمشونم نبوده

5 ❤️

801415
2021-04-03 01:27:41 +0430 +0430

عایا قبلا این داستان رو‌نخونده بودیم ؟ دوباره آپلود شده؟

4 ❤️

801418
2021-04-03 01:34:44 +0430 +0430

آخرش رو دوست داشتم

1 ❤️

801419
2021-04-03 01:36:49 +0430 +0430

همه مونْ مثلِ همیم…
شخصاً همیشه برای خانوما ترمز میکنم. مَرد جماعت، دست بلند کنه، کیرَمو نشونِش میدم ولی برای رسوندنِ خانوما، از کار و زندگیم هم میزنم…

5 ❤️

801430
2021-04-03 02:15:41 +0430 +0430

دوست داشتم که ادامه داشت و در کل دوسش داشتم

1 ❤️

801434
2021-04-03 02:31:31 +0430 +0430

یه ذره اولش رو خوندم دیدم رسیدم به اخرش 😂 داستان قشنگی بود و پایان خوبی هم داشت 🌹

3 ❤️

801437
2021-04-03 03:03:02 +0430 +0430

قبول نیست

از قد و وزن و سایز خودت و رها هیچی ننوشتی. فایده نداره.

ها کـُ‌کا

5 ❤️

801452
2021-04-03 05:22:21 +0430 +0430

فردین مسافر کشی میکند

5 ❤️

801463
2021-04-03 07:02:45 +0430 +0430

آفرین. این داستان خیلی خوب و روان نوشته شده.

2 ❤️

801467
2021-04-03 07:29:22 +0430 +0430

خود فردین پنداری حاد!

1 ❤️

801471
2021-04-03 07:48:04 +0430 +0430

تکراری بود، قبلا اپ شده بود، فک کنم تو جریان هک سایت پاک شده بود.

2 ❤️

801477
2021-04-03 09:12:38 +0430 +0430

همه ما مثل خودمون هستیم حتی قول میدم اون بقیه هم مثل ما هستن. پس نگران نباش جناب . قشنگ بود لایک مزدم مرسی

2 ❤️

801478
2021-04-03 09:14:05 +0430 +0430

نه مثل بقیه نیستیم بقیه مثل ماهستند . یاور کن اینم مدرکش .+ اینجا بود کی مدرک و برداشت از اینجا؟ بفرما مدرکش و هم دزدیدن

0 ❤️

801482
2021-04-03 09:25:29 +0430 +0430

خيلي زيبا و روون بود دوس داشتم فقط حيف كه زود تمومش كردي بقيش چي شد؟ رابطت با اون دختره به كجا رسيد؟ منطور وقتي از خواب پاشد لطفا بقيشم بگو

2 ❤️

801487
2021-04-03 10:08:00 +0430 +0430

توضیحات:
این داستان قبلا آپ شده بود اما تو جریان هک سایت پاک شده بود. برای خواننده‌ای که داستان دنباله‌دار دوست نداره این داستان همین جا تموم می‌شه و یه داستان کامله و کسی هم که دنباله‌دار دوست داره می‌تونه قسمت‌های بعدی رو هم دنبال کنه.
داستان “آخه چرا من” رو هم تو چند قسمت می‌ذارم که زبان رهاست و چیزایی که ارسلان نمی‌دونه رو مشخص می‌کنه.

Eldorado5555
🌹 🌹 🌹

Carl’Johnson
نوشتم بودم اول داستان که یه سری چیزا دیگه عادی شده

+A
شما می‌تونی داستان زیر رو بخونی که من با یه اکانت دیگه فرستادم دوست عزیز.
https://shahvani.com/dastan/تریسام-مدل-فرزانه

FaridMR
مرسی عزیز 😇 😇

hoseinbig
امیدوارم روز به روز بیشتر بشن

KarbarKhas
تا بوده همین بوده 😁 😁

mariiux
کل داستانایی که بعد از هک پاک شدن رو دوباره دارم می‌فرستم دوست عزیز.

masor137
ممنون از شما 🙏 🙏

Hasanahasan
این هم به نوبه خود عقیده‌ایه بالاخره

Lovelynazi
مرسی از شما. توضیحات رو بخونین

الهه_انتقام
خیلی ممنون که وقت گذاشتین 🌹 🌹

kokarostam
ککا رستم جان من کِی تا حالا این چیزا رو نوشتم آخه 😁 😁

Ahmad913
تا باشه از این فردینا

kiratori
درسته

زن ایرانی داغ داغ
مرسی که خوندین 🙏 😇

No Example
خوشحالم خوشتون اومده دوست عزیز. توضیحات اول کامنت رو بخونین.

3 ❤️

801524
2021-04-03 15:06:34 +0430 +0430

تو هم جقیی

0 ❤️

801532
2021-04-03 16:00:02 +0430 +0430

قشنگ بود…ولی کاش یکم طولانی تر …کاراکتر رها خیلی کم تو داستان بود…ولی در کل عالی

2 ❤️

801553
2021-04-03 19:43:39 +0430 +0430

تقریبا دو سال پیش این رو همینجا خونده بودم.

2 ❤️

801559
2021-04-03 21:08:41 +0430 +0430

افرین مرد بزرگ

1 ❤️

801569
2021-04-03 22:31:59 +0430 +0430

جالب بود

1 ❤️

801573
2021-04-03 22:46:36 +0430 +0430

خخخخ
زحمت کشیدی واقعا
راضی به زحمت نبودیم
خودمون میرفتیم میخوندیم
دیگه چرا شما زحمت کپی کردن داستان و کشیدی؟!

واقعا فاز بعضیا چیه؟ این همه کاربر توی این سایت
یعنی فکر نمی‌کنید چند نفر اینو قبلا خوندن؟؟
دفعه قبل لایک کردم چون داستانش خوبه ولی این دفعه دیسلایک، بخاطر احترام نذاشتن به شعور خواننده ها و کپی کردن

1 ❤️

801581
2021-04-03 23:22:39 +0430 +0430

دسخوش کاکو

1 ❤️

801583
2021-04-03 23:27:25 +0430 +0430

چندین بار خوندمش فقط میدونم این حس انسان دوستی رو دوس دارم
همه چی که سکس نیست
بازم میگم دمت گرم

1 ❤️

801634
2021-04-04 01:18:16 +0430 +0430

حلالت حاجی معمولا خاطره میخونم تا داستان ولی این واقعا قشنگ بود دمت

1 ❤️

801640
2021-04-04 01:22:57 +0430 +0430

خوشمان آمد قشنگ بود

1 ❤️

801656
2021-04-04 02:50:43 +0430 +0430

یادمه همون قبل هم از این داستان خوشم اومده بود
الانم نظرم همونه آفرین به این توانایی و دمت گرم بابت اینکه هستی و مینویسی تا یکم وزن سایت بره بالا
در جریانی ک رفیق🙄🙄😉

1 ❤️

801684
2021-04-04 07:42:11 +0430 +0430

سیس ماست❤️

1 ❤️

801723
2021-04-04 11:49:44 +0430 +0430

این داستانو قبلنم خونده بودم

ولی باید بگم وقتی دیدین یه دختر ترسیده و شما خواستین فردین بازی دربیارید و بهش پناه بدید،سعی نکنین بترسونیدش!به قول خودت خونه ی خالی و نیمه شب و مرد غریبه میتونه بدجور ترسیو به جون یه دختر تنها بندازه

حتی اگه یه بارم خواستید از همچین موقعیتی سوءاستفاده کنین سعی کنین واسه اولین بار تو عمرتون عین یه انسان باشید!شاید از انسانیت خوشتون اومد

1 ❤️

801761
2021-04-04 16:43:34 +0430 +0430

Reza0086
با تشکر از شما. کامنت توضیحات رو بخونین. 🌹 🌹

Nana.70
فحش هارو ذخیره کنین قسمتای بعد شاید لازم شد. ممنون که وقت گذاشتین 😁 🌹

Marshaall_Boss
بله چون پاک شده بود دوباره گذاشتم.

saman.32
مرسی عزیز 🌹

خودکار بیک
ممنون 😇 🙏

MFM_iran
توضیحات

پسر تخس
قربان تو 🙏 🌹

Swawawas
مرسی از شما 🌹 🌹 🌹

Ld2taa
با تشکر 🌹

nima_rahnama
خیلی ممنون از کانت انرژی‌بخش شما دوست عزیز. فقط این دفعه تا قسمت آخر بخونین داستان رو 🌹 🌹 🌹

niikilii
🌹 🌹 🌹

Sasan shah
مرسی از شما که وقت گذاشتین.
هر کسی یه طرز فکری داره عزیز. اون قسمت که ارسلان می‌ترسونه رها رو، فقط می‌خواد کمکش کنه که از شوک دربیاد.

2 ❤️

801789
2021-04-04 22:43:29 +0430 +0430

زیبا بود

0 ❤️

801791
2021-04-04 22:48:55 +0430 +0430

زیبا بود

1 ❤️

801907
2021-04-05 04:41:09 +0430 +0430

اگر مثل خوابت تموم میشد که فکر نکنم پست تر از اون بشره توی داستان باشه دیگه

1 ❤️

801908
2021-04-05 04:50:43 +0430 +0430

تکراری بود

1 ❤️

801943
2021-04-05 09:10:54 +0430 +0430

Snik20
ممنون 🌹 🌹

ricaca
قطعا 😇

مرد خسته ی تنها
بله

0 ❤️

802177
2021-04-06 13:34:51 +0430 +0430

من. الان هنگم. باز خوبه خواب دیدی

0 ❤️

803647
2021-04-13 04:40:37 +0430 +0430

Of

0 ❤️Top Bottom