توی مدرسه زوری منو گاییدن

1400/10/17

سلام
اسمم مهرداد،یه پسر ۱۸ساله البته این خاطره مال دو سال پیشه، قدم ۱۷۵ وزنم ۷۸ یه پسر خوش اندام فیسمم بد نیس به قول رفیقام خیلی سکسیم الآنم تازه دارم مو در میارم اون موقع که هیچ ،اینم یه بیوگرافی از خودم .
ماجرا بر میگرده به اول دبیرستان تازه انتخاب رشته کرده بودیم اونجا هم بجز چند نفر بقیه رو نمی‌شناختم ،یع دو هفته ای که گذشت یه پسره اسمش آرمین بودو به پست هم خوردیم چون بیشتر اخلاقمون با هم شبیه بود خیلی زود با هم چفت شدیم .
منو یه چند باری واسه وضع لباس پوشیدنم تو مدرسه مدیر بهم گیر داد چون جوراب ساق کوتاه میپوشیدمو شلوارمم یه لی تنگ به قول مدیر جاکشمون نمره انضباطمم کم داد چون حرفاش به تخمم نبود .
توی کلاسم یه چند باری انگشتم کردن کار به دعوا میکشید دیگه کسی سربه سرم نمیزاشت فقط با آرمین مچرخیدم
یه چند باری شنیدم که آرمین بندو آب داده ولی خیلی توجه نکردم.تا اینکه چند بار موقع رفتنی یه پسره ریشوی تقریبا ۲۵سالش میشد میومد دنبالش منم یکم بو برده بودم
یه روز که مدرسه تموم شد همون پسره اومده بود دنبالش یکی دیگه هم پیشش بود ،ارمین خدافظی کرد رفت منم رفتم سمت خودم پنج دقیقه نگذشته بود یه ماشینه اومد کنارم دیدم خودشونن آرمین گفت بیا بالا میرسونیمت منم تعارف نکردمو سوار شدم تو ماشین دو تا پسرا که اسم یکیشون حمید بود همونی که هر روز میومد دنبالش اسم رفیقشم علی بود کسشعر میگفتن از دختر دختر بازی حرف میزدن منم مثل خیار حرفاشونو تایید میکردم یهو دیدیم داریم از شهر می‌زنیم بیرون .گفتم کجا میریم حمید گفت میریم دوری بزنیم .
پانزده مین که رفتیم رسیدیم به چن تا باغ وایسادیم حمید گفت پیاده شید یه کم حال کنیم .اولش فکرم رفت پیش قلیون کشیدن این چیزا ولی بعد فهمیدم چی به چیه.
پیاده شدیم حمید و علی زیر انداز بالشت از پشت ماشین آوردن،فکر همه چیو کرده بودن ،نشسته بودیم حرف میزدن منم تو فکر این اینا فازشون چیه چرا اومدیم اینجا یهو با صدای آرمین به خودم اومدم گفت حمید با توع گفتم بله گفت درار یه حالی به ما بده یه لحظه سکته کرده بودم تازه فهمیدم جا تره و بچه نیییس…
یه نگاه بدی به آرمین انداختم. دلم میخواست پارش کنم ،حمید دوباره همون حرفو گفت منم گفتم اشتباه گرفتی من مثل آرمین این کاره نیستم حرفمو قطع کرد گفت خفه شو بابا، کونی که تو کاشتی معلومه بیل زیادی خورده راستم می‌گفت کونم مادر زادی خیلی قمبله حمید بلند شو اومد جلوم نشست گفت مثل جوجه آدم میدیو میری تا خواستم بلند شد خوابوند زیر گوشم که بد جور سوت کشید منو خوابوند زمین، فیس تو فیس شدیم آروم گفت نزار بدتر از این بشه خواستم تکونش بدم دیدم زورم بش نمیچربه یهو لبشو چسبوند به لبم با زبونش میخواست کنه تو دهنم ولی راه ندادم.
دیدم آرمین شلوارشو کنده علی داره باهاش ور میره حمید هم داشت شلوارشو در میآورد منم تو شوک این که چجور رفت تو پاچم دیدم یه کیر ۱۸ سانتی با موهای دورش که بوی بدی میداد گرفته جلو صورتم سرمو کردم اون ور محکم یکی دیگه خوابوند تو گوشم .
آرمین که دلش بارم سوخته بود گفت به حرفش گوش کن منم از عصبانیت گفتم تو یکی قبر خودتو بکن بیشرف حمید سرمو گرفت برگردوند سمت خودش گفت گوه زیادی نخور کیرشو چسبوند به لبام یکم فشار داد منم دهنمو وا کردم فقط سرشو کرد تو یه چند تا تلمبه زد حالم بد شد کیرشو با دستم گرفتم از دهنم در آوردم گفتم لاقل یه حموم برو گفت قراره تو تمیزش کنی بازم ساک زدم براش اعتراف میکنم خودمم خوشم اومده بودو دل به کار دادم صدای حمید بلند شده بود که اربده میزد از لذت کیرشو از دهنم کشید بیرون گفت خوب راه افتادی حالا نوبت منه یه حال اساسی بهت بدم جنده ،منو به صورت دمر خوابوند آروم آروم شلوارمو کشید پایین هی از لپ کونم گاز میگرفت اون روزم یه شرت مشکی کوتاه که لپ کونم از پایینش زده بود بیرون پام کرده بودم ،حمید وقتی اون صحنه رو دید از خودش بیخود شد مثل وحشیا شرت کشید پایین کونمو باز کرد با سر رفت تو.
یه جوری لیس میزد و میمکید انگار الکسیس بهش دادن منم از شدت حشریت آه نالم بلند شده بود انگار تو ابرا بودم.انقد حال کرده بودم به زیر انداز چنگ میزدم ،حمید دستشو کرد تو دهنم هی عقب جلو میکرد بعد با یه انگشت کرد تو کونم درد همه بدنمو گرفت حمید گفت الان دردش می‌خوابه یه چن مین با کونم ور رفت یهو دوتا انگشت دیگه هم کرد بازم دردم شروع شد حمیدم جوری سه تا انگشتشو تو کونم میچرخوند که قشنگ باز شدم انگشتاشو کشید بیرون کیرشو گذاشت دم سوراخم گرماشو حس میکردم با یه فشار سرش رفت تو یه بالشت گذاشت زیر شکمم باز فشارو زیاد کرد تا وسطا رفت یهو نگه داشت گفت می‌خوام جا باز کنه اذیت نشی جنده خانومم .عقب جلو میکرد کیرش هی تو کونم جولان میداد دردم کمتر شده بودو یواش یواش لذتش میزد زیر دندونم آه نالم بیشتر شده حمیدم سرعت تلمبه زدناش زیاد شده بود تا ته کرده بود تو. یه ده مین تلمبه زد کیرشو در آورد انگار یه چیزی ازم کم شده باشه علی صدا زد گفت بیا بی نصیب نمونی .
علی هم که آرمین جرررر داده بود ازش کشید بیرون اومد سراغ من.منو بلند کرد یه نگاهی بهم انداخت لبشو چسبوند به لبام منم نامردی نکردم با جون دل لب می‌گرفتم ازش زبونشو میکرد تو دهنم میچرخوند درجه حشریتم رو هزار بود تو همون حال دست انداخت لای چاک کونم محکم میمالیدش منم از حشریت زیر چونه علی گرفته بودم چشامو بسته بودم .
علی گفت ساک بزن منم فوری نشستم کیرشو کردم تو دهنم کیر علی هم دراز تر بود هم خیلی کلفت تر ،موهامو گرفت بعضی وقتا انقد تا ته فشار میداد چشام میخواست بزنه بیرون یه ده مین میشد که ساک زدم گفت بسه گفت بخواب زمین منم دمر خوابیدم گفت بر عکس شو پاهاتو بده بالا .همون کارو کردم دم کونم نشست کیرشو با سوراخم تنظیم کرد با یه فشار سرشو جا کرد کونم که تازه باز شده بود دوباره درد بدنمو گرفت گفتم که این لامصب کلفت تر بود ولی تحملش کردم که به لذتش برسم دیدم داره جورابامو در میاره تا انگشتامو دید آب از لب لوچش اومد شروع کرد کف پامو لیس میزد انگشتای پامو میک میزد یه حال عجیبی داشتم انگار به سرم برق وصل کرده باشن خیلی خوشم اومده بود علی هم شروع کرد تلمبه زدن واقعا غرق در لذت بودم از اون ور کونم داشت گاییده میشد از این ور پاهامو میخورد یه بیست مین میشد منو کرد دیگه جونی واسم نمونده .بود سرشو از بین پاهام آورد جلو از لب گرفت حس کردم تلمبه زدنش داره تغییر می‌کنه یه آه کشید آبشو تو کونم خالی کرد انگار که آبجوش بود یه چند ثانیه مکث کردو کیرشو کشید بیرون بلند شد خودشو مرتب کردو ولو شده بود رو زمین. منم که دیگه جونی نداشتم یه انگشتمو کردم تو کونم دیدم اندازه یه غار باز شده هی ازش آب میاد بیرون .نگا کردم دیدم حمیدم بدجور داره ارمینو میگاد خوشم اومد.حمید نگام کرد دید علی رفته از رو آرمین بلند شد اومد طرفم گفت ساک بزن منم که دیگه رمقی برام نمونده بود فقط دهنمو باز کردمو گفتم بزار تموم شه بره دیگه یه پنج مین ساک زدم حمیدم هی می‌گفت بخورش مادر جنده بخورش تو زن خودمی از این چیزا سرمو محکم گرفت آبشو خالی کرد تو دهنم منم هی اوق میزدمو اون کسکشم ولم نمی‌کرد تا آخرش کیرشو کشید بیرون من پخش زمین شده بودم علی یه آب میوه بهم داد تا خستگیم در بره حمیدم از اون ور از لخت مادرزاد من که از یع ور آب از کونم زده بود بیرون از یه ورم از دهنم فیلم میگرفت .بلند شدم التماسش کردم گفتم تو که هر کاری خواستی باهام کردی گفت بعدنم میکنم این تازه اولشه این فقط یه سنده که تو کارتو درست انجام بدی منم هیچی نگفتم نشستم لباسامو پوشیدم بلند شدنی خوب نمی‌تونستم راه برم انگار که جرررر خورده باشم تو ماشین اصلا با آرمین حرف نزدم .
چند روز بد آرمین هی تو مدرسه طرفم میومد منم هی بی محلش میکردم
تا اینکه گفت از خودشم اتو داشتنو اگه تورو براشون جور نمی‌کردم آبرومو می‌بردن .
از اون موقع هر هفته یکی دو بار ترتیب این کون خوشگل مارو میدادن منم دیگه واسه خودم استادی شدم .
ممنون که وقت گذاشتین اگه خوشتون اومد تو نظرا بنویسین تا یه داستان دیگه ی رو هم بگم

نوشته: مهرداد


👍 38
👎 15
53501 👁️


     
برای نظر دادن وارد شوید یا ثبت نام کنید

851981
2022-01-07 01:47:23 +0330 +0330

خوب بود.آفرین.اما تو هنوز طمع سکس واقعی رو نچشیدی

1 ❤️

851985
2022-01-07 01:50:32 +0330 +0330

اگه کس گفتن کنتور مینداخت نمیومدی تراوشات ذهن مریضتو اینجا بگی مهردادکونی …همانا بدان و آگاه باش که جق زدن زیادی توهم زاست

3 ❤️

851987
2022-01-07 01:55:44 +0330 +0330

با سر رفت تو ! 😀 حالا دیدی مدیر حق داشته!
اما خوشم اومد از داستان یا خاطرت.از این کون دادنا و کون کردنا بین پسرای مدرسه ای زیاده

3 ❤️

851988
2022-01-07 02:01:19 +0330 +0330

قشنگ بود

1 ❤️

851989
2022-01-07 02:04:14 +0330 +0330

گوزو شش ساله دیگه اول دبیرستان و این حرفا تموم شده، الان پایه دهم یازدهم داریم …

4 ❤️

851995
2022-01-07 02:28:31 +0330 +0330

میشه منم تجربت کنم

0 ❤️

852009
2022-01-07 03:08:15 +0330 +0330

با اینکه تنها زندگی میکنم ولی سکس زوری خوشم نیومده

1 ❤️

852018
2022-01-07 03:39:59 +0330 +0330

قشنگ بود

1 ❤️

852044
2022-01-07 06:29:36 +0330 +0330

اگه جات بودم خون جفتشونو یبار تو همون باغ میریختم
هیچوقت به هیچ حرومزاده ای باج نده👊

0 ❤️

852046
2022-01-07 06:39:58 +0330 +0330

عزیزمن میای از کون دادنت میگی بگو …هر جور دلت خواست بده …از شرق تا غرب از شمال به همون شمال چاخان هم کردی مورد نداره قبوله …لاف هم زدی زدی…فقط ترو جدت …کاری به کار ضرب المثل ها نداشته باش… اخه یعنی چی وقتی اون رفیق گوزو بهت میگه پاشو یه حالی به کون کن ها بده میگی …" دیدم جا تره بچه نیست؟" در ضمن اون غاری هم که کشف کردی سریع ببر بده به نام خودت به ثبتش برسون …مجوز گردشگری براش بگیر کلی مایه درمیاری…حالا بگو کیر 18 سانت بده …از قدیم گفتن کیر زیر 18 سانت اُفتُ آفتِ کونه بالای 18 سانت عاقبت خوش وعافیت کونه…عافیت باشه …ده سال دیگه وکیل مجلسی و وزیری چیزی میشی گوت آقا.

5 ❤️

852047
2022-01-07 06:48:25 +0330 +0330

مهرداد کجایی ی حالی به من بده

1 ❤️

852080
2022-01-07 13:51:17 +0330 +0330

مدرسه‌ش کجا بود

0 ❤️

852097
2022-01-07 16:43:30 +0330 +0330

اقا چجوریه ۱۵ نفر لایک کزدن ولی کامنتای منفی پوره زیر داستان لامصبا جقشونو میزنن لایک میکنن بعد کامنت کصشر میزارن کسی به جقی بودنشون شک نکنه 😂😂

2 ❤️

852105
2022-01-07 17:30:02 +0330 +0330

باز یه عن مغز دیگه.
کس کش مگه سماوره که ابش جوش باشه؟

0 ❤️

852112
2022-01-07 19:48:06 +0330 +0330

پنج مین از مینهای زندگیم رفت به فنا برای ریدینگ این استوری

0 ❤️

852122
2022-01-07 20:28:00 +0330 +0330

همه داستان‌ها شده گی
سایت شهوانی شده شه‌کونی

0 ❤️

852138
2022-01-07 21:00:07 +0330 +0330

سلام بیا پی

0 ❤️

852161
2022-01-07 23:50:15 +0330 +0330

واقعا انقدر راحت میشه یکیا زوری کردو من نمیدونستم 😅😅

0 ❤️

852178
2022-01-08 01:18:41 +0330 +0330

بله دیگه وقتی تو مدرسه به قول خودت تیپ میزنی و مثل اوبیا رفتار میکنی و در ضمن با یه کونی مثل خودت رفیق میشی بایدم انتظار همچین ماجرایی رو داشته باشی…
دروغ بودن داستانت رو کاری ندارم ولی از بخش فوت فتیشش خوشم اومد

0 ❤️

852204
2022-01-08 01:56:28 +0330 +0330

اقا چجوریه ۱۵ نفر لایک کزدن ولی کامنتای منفی پوره زیر داستان لامصبا جقشونو میزنن لایک میکنن بعد کامنت کصشر میزارن کسی به جقی بودنشون شک نکنه 😂😂

2 ❤️

852207
2022-01-08 02:03:14 +0330 +0330

جووون به زور صاحبت بشن عالیه

0 ❤️

852314
2022-01-08 17:35:44 +0330 +0330

بچه ها من یه پسر ۱۴ ساله هستم میخام کی بشم و از پشت آبم بیاد ولی نمیشه و درد میاد چیکار کنم کمکم کنید

0 ❤️

852409
2022-01-09 06:43:22 +0330 +0330

واقعا ناراحت کننده بود

0 ❤️

852411
2022-01-09 07:34:18 +0330 +0330

واقعی یا غیر واقعی ولی‌ من واقعا دوست دارم بهم تجاوز بشه و دست مالی بشم

1 ❤️

852649
2022-01-10 16:23:18 +0330 +0330

آخ توی دوران مدرسه من زیرخواب همه کلاس بودم. خیلی حال میداد

1 ❤️

852760
2022-01-11 05:30:07 +0330 +0330

داستان به دلایلی واقعی بود. ولی چیزایی هم توش اضافه شده، یعنی خالص خالص نیست، و اینو خوب میفهمم.
سکس دوران دبیرستان خیلی حال میده، امیدوارم ازش استفاده کرده باشی

0 ❤️

852853
2022-01-11 16:30:12 +0330 +0330

اگه یه پسر اینجوری هس خصوصی پیام بده

0 ❤️

852914
2022-01-12 00:57:07 +0330 +0330

خب این تو مدرسه بود کونی؟

1 ❤️

852970
2022-01-12 04:06:04 +0330 +0330

🙏 آره رفیق ها همه نامردن

0 ❤️

853187
2022-01-13 08:58:49 +0330 +0330

وسط کار از رامبو تبدیل شدی ب الکسیس.
بیخیال
Arnkhni@
کیر کلفت میخای پ بده تلگرام.تهران

0 ❤️

853233
2022-01-13 14:07:54 +0330 +0330

نظری ندارم
تا اونجا که گفتی قبر خودت کندی خوب بود یهو وا دادی خراب شد

0 ❤️

854023
2022-01-18 02:53:05 +0330 +0330

خوب نبود زوری بود و باش حال کردی میگیم زورت نمیرسیده یعنی نمیتونستی اون گوشی یا دوربینی که داشت فیلم میگرفتو پرتش کنی اونور حالا هم که نون کرده برات استاد شدی

0 ❤️

854549
2022-01-21 09:18:08 +0330 +0330

داستانت حشری کنندگیش بد نبود ولی کلن فضایی بود و ربطی به واقعیت نداشت. آخه دوتاتونو از مدرسه سوار کردن بردن حالا کار ندارم خانواده اتون نگفتن این چند ساعت کدوم گوری گم و گور شدین به این کار دارم کون جفتتون پر گوه بوده بعد هی از تو درآوردن کردن دهن اون از کون اون درآوردن کردن دهن تو؟؟؟ کیر پر گوهو؟؟؟ بعد بزور بهت تجاوز شد کیر یارو هم بو گند عرق و گوه میداد با کتک و بزور تپونده دهنت بعد وسط این ماجرا دیدی هودتم خوشت میاد کیر بوگندوشو ساک بزنی؟؟؟بعد بار اول بود کونت باز میشد و سنتم پایین و قاعدتن کونت بشدت تنگ ولی یارو بیست دیقه تورو چندین دیقه هم آرمین کرد تا آبش اومد؟؟ والا عمو جانیم بود تو کون بچه سالی که بار اولشه باز میشه بیشتر از پنج دیقه دووم نمیاورد حداقل برا دست اول
و نمیدونم واقعن اینهمه لایکی که گرفتی واقعیه؟؟؟

0 ❤️


نظرات جدید داستان‌ها